Hållbarhet & miljö

Naturen och naturresurser är viktiga källor för både försörjning och rekreation. Insatsområdet En god miljö och ökad hållbarhet hör ihop med bygdens attraktivitet, möjlighet till friluftsliv, hållbar näringslivsutveckling inom bl a fiske, jordbruk, besöksnäring, bevarande av den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster.

Inom insatsområdet kommer det att drivas projekt med inriktning på en ekosystembaserad fiskeförvaltning. Fiskets organisationer har sedan många år arbetat med fiskevårdande åtgärder för att åstadkomma en bättre fiskeförvaltning. Avsikten är att detta arbete ska fortsätta och intensifieras under den kommande perioden med ett hållbart fiske som en övergripande målsättning.

Olika insatser behövs för att värna om vår värdefulla miljö, bevara den biologiska mångfalden, stärka ekosystemtjänsterna och vara drivande i omställning till hållbarhet. Vi eftersträvar aktiviteter som främjar kunskap, utbyte, nytänkande, kompetensutveckling. Naturguidning, kunskapsöverföring från äldre lantbrukare och fiskare, konkreta naturvårdsinsatser, skyltade naturstigar kopplade till intressanta aktiviteter för barn och unga är bara några exempel för att väcka intresse för och öka kunskap om vår närnatur. Varsam förvaltning av de befintliga naturresurserna kan ge lokalbefolkningen utkomst och välbefinnande.

Andra prioriterade områden är energieffektivisering, lokala energilösningar, alternativa småskaliga avloppslösningar där kommunernas VA-plan inte når.

Godkända projekt i respektive insatsområde.

 = Samhörighet & Service  = Upplevelser & Besöksmål  = Lokal mat från jord & skärgård  = Hållbarhet & miljö
= EU:s landsbygdsfond   = EU:s havs- och fiskerifond = EU:s socialfond

Godkända projekt i respektive insatsområde.

 = Samhörighet & Service
 = Upplevelser & Besöksmål
 = Lokal mat från jord & skärgård
 = Hållbarhet & miljö
 = EU:s landsbygdsfond
 = EU:s havs- och fiskerifond
  = EU:s socialfond