Lokal mat från jord & skärgård

Ökad lokal matproduktion gynnar jordbruks- och fiske-/vattenbruksföretagen och när intäktsmöjligheterna förbättras kommer intresset från ungdomar att ägna sig åt lant-/vattenbruk/fisket att öka. Samtidigt ökar Stockholmsbygd självförsörjningsgrad vilket minskar vårt importberoende och vårt beroende av fossila bränslen. Jord som brukas hållbart bidrar dessutom till att bromsa igenväxningen av landskapet, gynna ekologisk mångfald och stärka resiliens.

En stor marknad finns i närområdet, inte minst i Stockholm där efterfrågan av lokalt ekologisk mat ökar och betalningsviljan är god. Handel med regionalt producerad mat (grönsaker, kött, fisk, förädlade produkter) kan bidra till en mer hållbar livsmedelsförsörjning. Inom produktion och distribution behövs innovativa samarbets- och samordningsmodeller mellan de olika leden i logistikkedjan. Det krävs förbättrade logistikkedjor, samtransporter av olika produkter, utbyte av erfarenheter m m. Bildandet av andelsjordbruk är ett annat alternativ som kan innebära allt från att köpa en del av skörden i förväg, till att teckna en prenumeration på grönsaker eller hyra en odlingsbädd för att odla själv.

Det finns behov av kompetensutveckling, kunskapsöverföring och samverkansmodeller som underlättar generationsskifte inom jordbruk och fisket och öppnar för personer med utländsk bakgrund att bli verksamma inom lokal matproduktion. Ökad kunskap om lokala kapitallösningar kan främja satsningar på projektering av investeringar i anläggningar för förädling, slakt, osttillverkning o dyl. Innovativa samarbetsmodeller kan underlätta att nya aktörer få tillgång till mark för hållbar matproduktion, något som är svårt i Stockholmsbygd idag.

Godkända projekt i respektive insatsområde.

 = Samhörighet & Service  = Upplevelser & Besöksmål  = Lokal mat från jord & skärgård  = Hållbarhet & miljö
= EU:s landsbygdsfond   = EU:s havs- och fiskerifond = EU:s socialfond

Godkända projekt i respektive insatsområde.

 = Samhörighet & Service
 = Upplevelser & Besöksmål
 = Lokal mat från jord & skärgård
 = Hållbarhet & miljö
 = EU:s landsbygdsfond
 = EU:s havs- och fiskerifond
  = EU:s socialfond