Villkor, urvalskriterier och poängsättning

 

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Leader Stockholmsbygd kommer att bedöma er ansökan utifrån vissa villkor och urvalskriterier.

Villkor

 • Ett projekt måste ha en tydlig avgränsning mot er ordinarie verksamhet. Det ska ha ett start- och slutdatum och du kan aldrig få stöd för kostnader som du haft innan startdatum.
 • Ert projekt ska falla inom ramen för Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi, dvs. avse något av våra insatsområden och bidra till uppsatta, specifika mål.
 • Sökande måste ha kapacitet att genomföra projektet, dvs. rätt kompetens ska finnas i projektorganisationen. Antingen finns relevant kompetens redan i den grupp som ska driva projektet eller ni köper tjänster, anställer eller involverar på annat sätt den kompetens ni behöver. Glöm inte att kunskap om administration och ekonomiredovisning behövs.
 • Grundprincipen för utbetalning av beviljat stöd är att du först betalar kostnaderna för att därefter söka utbetalning. Du kan söka utbetalning av hela stödet på en gång eller söka flera delutbetalningar. Föreningar och stiftelser kan söka förskott, men du måste i samband med ansökan kunna visa att du har tillräckligt god likviditet för att kunna betala kostnaderna innan stödet betalas ut.
 • Varje projekt måste kunna visa att det är kostnadseffektivt. En rimlighetsbedömning görs av kostnader i förhållande till beskrivna aktiviteter och förväntat mål.

Generella urvalskriterier

 • Samverkan
  Projekt med bred samverkan lever ofta längre även efter projektets slut, ger mer ringar på vattnet och starkare effekt. Fundera vilka organisationer som kan göra projektet starkare och beskriv tydligt hur ni samverkar med andra aktörer i området.
 • Lokal förankring
  Se till att de som berörs av ert projekt är införstådda med det ni vill göra. Det blir sällan bra eller effektivt att sätta igång med aktiviteter som inte är efterfrågade eller behövda.
 • Horisontella mål (jämställdhet, ungas delaktighet, icke-diskriminering, hållbarhet)
  Projekt som satsar på att aktivt arbeta med dessa frågor premieras vid urval. Projekt som vill skapa fler aktiviteter för unga? Ha med ungdomar i projektgruppen! Projekt som vill bygga natur- och kulturstig? Fundera hur alla intresserade målgrupper kan inkluderas, anpassa underlag till rullstolsburna, sätt upp olika informationsskyltar för barn och vuxna etc.
 • Innovativitet
  Arbetar ni på ett nytt sätt eller genomför ni något som inte har gjorts tidigare, testar ni en ny teknik?
 • Arbetstillfällen
  Ett av EU:s strukturfonders övergripande mål är ökad sysselsättning och företagande. Fundera och beskriv hur ert projekt kan bidra till nya arbetstillfällen eller företag!

 

Generella urvalskriterier

 • Samhörighet & Service
  Poäng ges för projekt som bidrar till ett starkare lokalsamhälle genom att exempelvis stärka förutsättningar för bättre kommersiell eller offentlig service, ta fram en lokal utvecklingsplan eller investera i att skapa bättre mötesplatser.
 • Upplevelser & Besöksmål
  Poäng ges för projekt som bidrar till fler dagsbesökare eller fler övernattningar, skapar nya besöksmål, jobbar med kompetenshöjande aktiviteter för verksamma inom turistbranschen eller bidrar till att besöksnäringsföretag miljöcertifieras.
 • Lokal mat
  Poäng ges för projekt som främjar produktion, förädling och distribution av mat från närområdet, inkl. kompetensutveckling.
 • Hållbarhet & Miljö
  Poäng ges för projekt som jobbar med fiskevård, förvaltningsplaner, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, hållbara tekniklösningar inom energi, mobilitet, V/A, produktion eller avfallshantering mm.

 

Urvalskriterier Samhörighet & Service
(landsbygdsfonden)

Urvalskriterier Upplevelser & Besöksmål
(landsbygds- eller havs-/fiskerifonden)

Urvalskriterier Lokal mat
(landsbygds- eller havs-/fiskerifonden)

Urvalskriterier Hållbarhet & Miljö
(landsbygdsfonden)

Urvalskriterier Hållbarhet & Miljö
(havs- och fiskerifonden)