Fjärdarna

Projektägare: Österbyns Vattenvårdsförening

Österby- och Västerbyfjärden är belägna på östra sidan av Gräsö i Östhammars kommun. Båda fjärdarna är kraftigt uppgrundade och förbindelsen från Österbyfjärden till havet är som mest ca 2 m djup. Inom ramen för projektet ska vass klippas under 3 år och SLU:s kustlaboratorium ska följa och utvärdera projektet. Syftet med projektet är att förbättra förutsättningar för fisklek och därmed öka fiskbeståndet samt öka kunskapen om effekten på fiskesamhället som de planerade åtgärderna kommer ha.

Projektet är avslutat

Från eget intresse till allmänt intresse: Allt började med att igenväxningen av fjärdarna upplevdes som ett problem av de omkringliggande fastigheterna. Deras vilja att hålla leder för båttrafik öppna har lett till ett ökat intresse för fiskevård och ett samarbete med SLU. Vassruggar har skapats för att ge skydd och lekområden för fisk. Samtidigt gynnar de öppna vattenytorna det rörliga friluftslivet.

Förankring: Projektet förankrades först hos kringboende runt fjärdarna genom en enkät som gick ut till ca 150 fastigheter. Återkopplingen blev så pass positivt (ca 100 svar) att en ideell förening bildades kort därefter (i skrivandets stund har Österbyns Vattenvårdsförening ca 80 medlemmar). Kontakt togs sedan med lokala och regionala myndigheter för dialog och tillstånd.

Genomförandet och SLU:s utvärdering: Stödmottagaren har klippt ca 40 000 kvm vass per år under tre år. Detta har gjort att vasstillväxten minskat betydligt och att åtkomsten till bryggor och möjligheten att ta sig ut i yttre skärgården har förbättrats. Metoden med klippta kanaler, som bildar vassruggar, har utvärderats av SLU och deras slutsatser från de tre åren är följande: ”Sammanfattningsvis så vassröjning  kunna ha en positiv inverkan på fiskesamhällets trofiska struktur med mer rovfisk, här abborre, och färre så kallade mesopredatorer som karpfiskar och spigg. Uppföljningen har bara pågått tre år vilket är lite för kort tid för att kunna studera mer dynamiska effekter som skillnader i rekrytering, tillväxt och dödlighet. Men vi kan också fastslå att vassröjning är inget som har kunnat vända den negativa trenden för gädda. Vassröjningen verkar också kunna påverka rekryteringen av yngel och småfisk, men dock tydligast på karpfiskar då abborre och gädda inte kunde inventeras i önskad omfattning.”

Läs SLU:s utvärdering av åtgärderna

Projektnamn: Fjärdarna
Stödmottagare: Österbyns Vattenvårdsförening, 802515-8059
Journalnummer: 2018–4026
Insatsområde: En god miljö och ökad hållbarhet
Fond:
Europeiska havs- och fiskerifonden
Bedömning: 274 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet vill använda en ny metod för vassklippning som ska öppna upp områden med tät vass för begränsad småbåtstrafik och samtidigt förbättra förutsättningarna för fisklek. För att dokumentera effekterna kommer uppföljning ske mha SLU:s kustlaboratorium. Denna kombination gör projektet intressant och satsningen är helt i linje med utvecklingsstrategins målsättningar att bidra till fler livskraftiga fiskbestånd samt att följa upp insatser för att kunna dokumentera och sprida effekter.
Finansiering: Projektstöd 300 000 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 220 150 kr, ideellt arbete 23 320 (= ca 106 timmar)