Stadgar för Leader Stockholmsbygd ideell förening

 

§ 1. Namn

Föreningens namn och firma är Leader Stockholmsbygd ideell förening, organisationsnummer 802498-0610.

 

§ 2. Ändamål

Föreningen är en allmännyttig, politiskt och religiöst obunden ideell förening som har som ändamål att främja, bedriva och samordna lokalt och regionalt utvecklingsarbete (lokalt ledd utveckling) enligt leadermetoden.

Innehåll och geografiska avgränsning för föreningens leaderverksamhet regleras av områdets aktuella utvecklingsstrategi och av Statens jordbruksverks tillämpliga regelverk för leaderverksamhet.

Föreningen skall genom sin verksamhet främja landsbygdens utveckling i samverkan med lokala utvecklingsgrupper och ideella föreningar, privata företag, kommunala, regionala och statliga organ, i Sverige och övriga Europa. Föreningen kan också samverka med andra organisationer samt inom andra projekt och program för att genomföra insatser som främjar områdets utveckling genom leadermetoden.

 

§ 3. Säte

Föreningen skall ha sitt säte inom det geografiska verksamhetsområdet som framgår av utvecklingsstrategin. Inledningsvis innebär det Norrtälje kommun, Stockholms län.

 

§ 4. Medlemskap

Offentlig medfinansiär är medlem i föreningen. Medlem i föreningen kan bli juridisk eller fysisk person som är engagerade inom Stockholmsbygds geografiska område. Styrelsens ledamöter ska vara medlemmar i föreningen.

Ansökan om medlemskap skall vara skriftlig. Beslut om medlemskap tas av styrelsen (LAG).

Medlem förbinder sig att främja föreningens ändamål samt i övrigt följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut. Medlem har närvarande-, yttrande-, förslags- och rösträtt på föreningsstämma. Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens verksamhet.

 

§ 5. Medlemsavgift

Medlemsavgift fastställs av föreningsstämman, efter förslag från styrelsen. Offentlig medfinansiär betalar ej medlemsavgift.

 

§ 6. Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta skriftligen till styrelsen och har därmed omedelbart lämnat föreningen. Medlemsavgift återbetalas inte. I samband med avgång ur föreningen förlorar medlem rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift i enlighet med § 5 anses ha utträtt ur föreningen.

Kommunernas åtaganden regleras i separata avtal.

 

§ 7. Uteslutning

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, uppträder illojalt, inte följer fattade beslut eller som på annat sätt skadar föreningen, får uteslutas av föreningsstämman eller extra föreningsstämma.

Medlem som föreslås bli utesluten skall ges tillfälle att yttra sig före beslut. Beslut om uteslutning gäller med omedelbar verkan. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och i beslut om föreningens angelägenheter. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

 

§ 8. Föreningsorgan

Föreningens organ är

 • Föreningsstämma
 • Styrelse tillika LAG (Lokal Aktions Grupp)
 • Revisorer
 • Valberedning

 

§ 9. Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämma/årsmöte hålls senast den 31 maj, året efter verksamhetsåret på tid och plats som LAG bestämmer.

Kallelse med post eller e-post skall tillställas alla medlemmar minst tre veckor före föreningsstämmans datum. Till kallelsen skall dagordning bifogas.

Beslutsunderlag för ärenden på föreningsstämma skall senast en vecka innan föreningsstämman finnas tillgängliga på föreningens webbplats.

Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

Följande ärenden skall behandlas på ordinarie stämma.

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman
 3. Val av två justerare tillika rösträknare för föreningsstämman
 4. Upprop och fastställande av röstlängd
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Beslut om medlemsavgift
 12. Beslut om arvoden och ersättningar till styrelse och övriga föreningsfunktionärer
 13. Val av ordförande i LAG
 14. Val av övriga ledamöter i LAG
 15. Val av en föreningsrevisor samt godkänd revisor och ersättare för denna
 16. Val av valberedning och sammankallande för denna för nästkommande år
 17. Behandling av ärende som LAG överlämnat till stämman för avgörande
 18. Föredragning och behandling av inkomna motioner
 19. Övriga ärenden
 20. Mötets avslutande

Alla boende och verksamma inom området har närvaro- och yttranderätt på föreningsstämman, dock ej rösträtt.

 

§ 10. Extra föreningsstämma

Extra stämma skall hållas när LAG finner det nödvändigt eller när det begärs skriftligen av minst en revisor eller minst 15 % av samtliga röstberättigade medlemmar. Anledningen för att kalla till extra stämma skall framgå av begäran.

Kallelse med förslag till dagordning för extra föreningsstämma skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman. När styrelsen mottagit en begäran om extra stämma enligt ovan skall den inom 14 dagar kalla till extra föreningsstämma att hållas inte tidigare än två veckor och inte senare än fyra veckor efter att medlemmarna har fått kallelsen. I ärenden som skall behandlas vid sådan stämma skall styrelsen avge skriftligt utlåtande. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till extra föreningsstämma får de som begärt mötet kalla till detta.

På extra föreningsstämma får endast beslut fattas om i kallelsen upptagna frågor.

Extra föreningsstämma är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande.

 

§ 11. Motioner

Medlem som vill ha motion eller annan skrivelse behandlad på föreningsstämman skall lämna denna skriftligen till styrelsen senast 1 mars. Styrelsen skall yttra sig skriftligen över motionen.

 

§ 12. Ombud och röstning

Beslut i föreningsstämma och extra stämma får endast fattas i frågor som angivits i kallelsens dagordning. Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Varje medlem har en röst på föreningsstämman. Medlem som inte är fysisk person skall utse ett ombud. Fysisk person kan endast företräda ett medlemskap. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. För att kunna rösta på föreningsstämman måste fysisk eller juridisk person ha varit medlem i minst 3 månader innan samma års årsmöte.

Med undantag för stadgeändringar och upplösning avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller stämmans ordförandes mening, utom i personval då lotten skiljer. Vid personval kan omröstning vara sluten om så begärs.

 

§ 13. LAG/styrelse

LAG är en förkortning för Local Action Group, på svenska Lokal Aktionsgrupp. LAG är föreningens beslutande styrelse. LAG ansvarar för föreningens angelägenheter och är föreningens verkställande och beslutande organ, när föreningsstämman inte är samlad. LAG beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden som inte regleras av dessa stadgar, inklusive beslut om inkomna projektansökningar avseende prioritering och stödbelopp.

Föreningsstämman väljer LAG. Valbar till LAG är medlem och representant för medlem. Styrelsen består av minst 16 ordinarie ledamöter inklusive ordförande med jämn representation från den ideella, privata och den offentliga sektorn.

De offentliga medfinansiärernas representanter kan ha personliga suppleanter. Minst tre suppleanter med för dem fastställd turordning väljs för ideell respektive privat sektor, dvs. totalt minst sex suppleanter. Suppleant inträder i ledamots ställe när ledamot inom den sektor suppleanten företräder är frånvarande. Ej tjänstgörande suppleanter har närvaro- och yttranderätt men inte beslutanderätt.

LAG:s ledamöter har mandatperiod på två år. Halva styrelsen väljs växelvis varje år.

LAG:s sammansättning skall vara allsidig.

Särskilt skall beaktas

 • En jämn fördelning av ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor och maximalt 49 procent från en sektor
 • En jämn könsfördelning där inget kön skall vara representerat med mer än 60 % av antalet ledamöter
 • Geografisk spridning av invalda ledamöter
 • Kompetens inom de fonder och de insatsområden LAG skall arbeta med enligt utvecklingsstrategin.

 

§ 14. LAG:s uppgifter

LAG väljer inom sig en vice ordförande och ett arbetsutskott. LAG kan vid behov utse fler befattningshavare eller utskott inom sig.

Det åligger LAG särskilt att:

 • verka för föreningens ändamål
 • ansvara för föreningens organisation och förvaltning av föreningens verksamhet
 • tillse att de stadgar följs som godkänts av Jordbruksverket
 • verkställa av föreningsstämman fattade beslut
 • bedriva verksamhet enligt godkänd lokal utvecklingsstrategi med beaktande av startbeslut och villkor från Jordbruksverket
 • ta fram LAG-beslut till prioritering av inkomna projektansökningar genom ett icke-diskriminerande och öppet urvalsförfarande med objektiva urvalskriterier, fastställa stödbeloppet samt lämna förslag till Jordbruksverket
 • tillsätta tematiska, fondspecifika kommittéer som bereder projektansökningarna inför LAG-beslut
 • aktivt verka för att tilldelad budget av EU- och statliga medel används ändamålsenligt och effektivt
 • kontinuerlig följa upp och utvärdera både de enskilda projekten och verksamheten inom utvecklingsstrategin
 • löpande hålla valberedningen informerad och uppdaterad
 • tillhandahålla ett bemannat leaderkontor med en verksamhetsledare och en ekonom/handläggare
 • verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar
 • handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till föreningsstämman för det senaste verksamhetsåret.

 

§ 15. LAG:s sammanträden

LAG sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Kallelse skall vara LAG:s ledamöter tillhanda senast en vecka före sammanträde tillsammans med föredragningslista och handlingar/beslutsunderlag.

LAG är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i första hand i konsensus. Om omröstning begärs gäller att beslut i enlighet med principerna för leadermetoden skall tas med en kvalificerad majoritet på ¾ vid alla formella beslut.

LAG kan delegera viss beslutanderätt om det ryms inom Jordbruksverkets anvisningar. Beslut fattade med delegation anmäls på nästkommande LAG-möte eller vid annan tidpunkt som LAG beslutar.

LAG får adjungera annan person vid behov. Adjungerad har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt vid styrelsens sammanträde.

Vid LAG sammanträde skall protokollföras. Protokoll justeras av ordförande och en av styrelsen utsedd justeringsperson.

Verksamhetsledaren är ständigt adjungerad till LAG och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt vid LAG:s sammanträden.

 

§ 16. Ordförande

Ordföranden skall bland annat

 • leda det strategiska utvecklingsarbetet
 • leda LAG-möten
 • uppmuntra alla ledamöter att aktivt bidra med sin kompetens och synpunkter
 • säkerställa att LAG är beslutsmässig.

 

§ 17. Arbetsutskott

Ett arbetsutskott utses av LAG och är underställt detsamma. Det ska bestå av LAG:s ordförande och fem övriga LAG-ledamöter. Utskottets uppgift är att bereda ärenden före behandling i LAG liksom att tillse att LAG:s beslut verkställs.

I enlighet med principerna för leadermetoden skall, utöver ordföranden, representanter för ideell, privat resp. offentlig sektor ingå. Utskottets ordförande är densamma som LAG:s. I övrigt konstituerar utskottet sig själv.

Arbetsutskottet är beslutsmässigt när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i första hand i konsensus. Om omröstning begärs gäller att beslut i enlighet med principerna för leadermetoden skall tas med en kvalificerad majoritet på ¾ vid alla formella beslut.

Arbetsutskottets sammanträden skall protokollföras.

Verksamhetsledaren är ständigt adjungerad till arbetsutskottet och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt vid arbetsutskottets sammanträden.

 

§ 18. Beredningsgrupper

LAG skall tillsätta tematiska, fondspecifika beredningsgrupper för att säkerställa en bred kompetens vid beredning av projektansökningarna inom utvecklingsstrategins olika fonder och insatsområden.

Ledamot i beredningsgrupp kan vara person inom och utanför LAG, även icke-medlem.

Beredningsgruppers sammanträden skall protokollföras.

Verksamhetsledaren kan adjungeras till beredningsgrupp och har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt vid gruppens sammanträden.

 

§ 19. Revisorer

LAG förvaltning skall under året regelbundet granskas av revisorer. Föreningen skall ha en föreningsrevisor samt en godkänd revisor med godkänd revisor som ersättare, som samtliga årligen utses på föreningsstämman. De godkända revisorerna upphandlas av LAG. Valbar till föreningsrevisor är även icke medlem.

 

§ 20. Revision

Revisorerna granskar LAG förvaltning och föreningens räkenskaper. LAG skall senast fem veckor innan föreningsstämman tillhandahålla föreningens årsräkenskaper, protokoll och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av. Revisorerna skall senast tre veckor innan föreningsstämman avge sin revisionsberättelse.

 

§ 21. Valberedning

Valberedningen består av fem ledamöter, varav en är sammankallande.

Valberedningen väljs för en tid av ett år. Valberedningen tillsätts med hänsyn till följande aspekter

 • Minst en representant från vardera ideell, privat och offentlig sektor
 • Minst två personer från vardera könet
 • Bra geografisk spridning inom området
 • Bred kunskap om styrelsearbete, leadermetoden och förankring i det geografiska verksamhetsområdet
 • God kännedom om gällande utvecklingsstrategi samt vilka krav Jordbruksverket ställer på LAG

Valberedningen skall ge föreningsstämman förslag till stämmopresidiet, ordförande, styrelseledamöter och revisorer samt förslag till arvoden och ersättningar till styrelse och övriga föreningsfunktionärer.

 

§ 22. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den eller dem som styrelsen utser därtill.

 

§ 23. Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

§ 24. Jäv

Förtroendevalda och anställda omfattas av nedan angivna regler om jäv.

Jäv föreligger då ledamot i styrelsen själv är medsökande för medel till projekt eller då ledamot kan förväntas bli involverad i projektet. Detsamma gäller då ledamoten är anhörig eller i beroendeställning i förhållande till projektet. Styrelseledamot äger ej heller rätt att besluta i frågor som rör avtal eller liknande mellan deras organisation, eller någon annan part som de har intressegemenskap med, och föreningen.

Frågor om jäv skall bevakas i alla sammanhang då beslut fattas. Det åligger förtroendevald att informera ordföranden om förhållanden som kan vara grund för jäv. När person anmäler jäv skall detta protokollföras och person som är jävig skall ej närvara vid beredning eller beslut.

 

§ 25. Stadgeändring

För ändring av stadgar krävs beslut vid föreningsstämma med minst tre fjärdedels majoritet för förslaget om ändring.

Förslag om ändring av föreningens stadgar skall insändas till styrelsen skriftligen senast en månad innan stämma. Att stadgeändring skall behandlas måste framgå av dagordning bifogad till kallelse. Förslag till ändring av stadgarna kan ges av medlem såväl som styrelsen.

 

§ 26. Stadgetolkning

Uppkommer tvist om tolkningen av dessa stadgar, eller väcks fråga som inte är reglerad av stadgarna, har styrelsen i beslut tolkningsföreträde.

 

§ 27. Upplösning

Föreningen upplöses genom likalydande beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en är ordinarie föreningsstämma. Beslut fordras med två tredjedels majoritet.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges hur föreningens tillgångar skall användas. Om särskilda direktiv och avtal med myndigheter, medfinansiärer eller andra partners ges om tillgångars användning vid upplösning skall dessa följas. I annat fall skall tillgångar användas såsom stämman beslutar och i enlighet med föreningens ändamål att främja lokalt och regionalt utvecklingsarbete genom leadermetoden och allmännyttiga krav.

Föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen för inte fördelas bland övriga medlemmar.

 

Ikraftträdande

Beslut om dessa stadgar har tagits vid föreningsstämma, 2021-05-25. Stadgarna träder i kraft med omedelbar verkan.