Fria vandringsvägar vid Yxlömaren

Projektägare: Sportfiskarna

Medlemmar i Yxlö-Kolsviks Fiskevårdsområdesförening kontaktade Sportfiskarna för att få hjälp med projektet som syftar till att öka fisktillgången och den biologiska mångfalden i Yxlömaren och Yxlöviken med omnejd vilket också gynnar sportfiskeri- och besöksnäringen samt på sikt det småskaliga kustfisket.

Projektet är avslutat.

Boende på Yxlan i Norrtälje kommun berättade att man förr kunde skåda stora mängder lekvandrande fisk som simmade upp från Yxlöviken till Yxlömaren för att leka på vårarna. Den grunda maren innehåller mycket vegetation och blir snabbt uppvärmd på våren. Detta är optimala reproduktionsförhållanden för vårlekande fiskar som gädda och abborre. Idag är utloppet från Yxlömaren samt Yxlömarbäckens mynning i Yxlöviken helt igenväxta. Detta omöjliggör lekvandring för fisk till bäcken och maren.

Fisket ute i Yxlöviken har också blivit sämre på sistone. Man har sett att det ansamlas mycket fisk på vårarna i anslutning till bäckmynningen i Yxlöviken vilka utan framgång försöker ta sig uppströms. Genom att öppna upp dessa barriärer menar  fiskevårdsområdesföreningen att de åter skulle kunna få ta del av det årliga skådespelet när mängder av lekvandrande fisk vandrar upp i maren. På sikt även återfå ett bättre fiske i det närliggande kustavsnittet.

Sportfiskarna ställer sig mycket positiva till projektet som bland annat skulle gynna reproduktionen av kustens rovfiskar, som gädda och abborre. Sportfiskarna pekade ut objektet som en angeläget att åtgärda i en kartering som genomfördes 2010. Restaureringen kommer även ge kaskadeffekter på fisket i området och minskar övergödningseffekterna i Östersjön med ökat antal rovfiskar.

Projektnamn: Fria vandringsvägar mellan Yxlömaren och Yxlöviken
Stödmottagare: Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund, 8020044288
Journalnummer: 2017–4795
Insatsområde: En god miljö och ökad hållbarhet
Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden.
Bedömning: 279 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat då det började med att lokala aktörer tog kontakt med Sportfiskarna, och projektet bidrar vidare till leaderområdets målsättningar avseende miljö och hållbarhet genom att återställa fria vandringsvägar för fisk vilket kommer att öka den biologiska mångfalden. LAG ser även mervärden till följd av ökade fiskbestånd och den förväntade ökade aktiviteten kring bäcken i form av ökat sportfiske som leder till ökat antal besökare i området.
Finansiering: Projektstöd 189 211 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 93 194 kr, Ideellt arbete 17 600 kr