Hitta fisken – en kartläggning

Projektägare: Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund

Stockholms skärgård utgör en unik miljö dock har förutsättningarna för starka fiskbestånd försämrats under lång tid. Bottnar slammar igen, undervattensvegetation försvinner, fiskens lekmiljöer växer igen och fiskbestånden påverkas också av säl, skarv och många andra faktorer. Samtidigt bor färre människor året runt som kan sköta och värna den unika natur- och kulturmiljön i Skärgården.

Sammantaget finns ett stort behov av att vidta åtgärder för att skapa förutsättningar för starka fiskbestånd. Det senaste årtiondet har också intresset för att bedriva fiskevård riktad mot arter som gädda och abborre ökat. Detta projekt syftar till att identifiera och prioritera platser i kustmiljön som med riktade
restaureringsåtgärder kan bidra till ett ökat antal produktiva miljöer för lekande fisk i Stockholms skärgård.

Karteringen kommer att genomföras dels genom omfattande fältbesök men också genom kartstudier och sammanställning av befintlig information, inte minst från boende i skärgården.

Åtgärder som kommer att föreslås är exempelvis:

  • Att öppna upp igenväxta vandringsvägar till befintliga lekområden i skyddade vikar
  • Att bekämpa vegetation och skapa förutsättningar för långsiktig skötsel
  • Skapa lekstrukturer för fisk, exempelvis risvasar

Stödmottagare: Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund, 802004-4288
Journalnummer: 2018-3472
Insatsområde: En god miljö och ökad hållbarhet
Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden
Bedömning: 218 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till leaderområdets målsättningar avseende miljö och hållbarhet genom att kartlägga kust-/vattenområden inom leaderområdet som med riktade restaureringsåtgärder kan bidra till ett ökat antal produktiva miljöer för lekande fisk i Stockholms skärgård.
Finansiering: Projektstöd 317 580 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 156 420 kr. Ideellt arbete, värde 44 000 kr.