Ingmarsö Kulturlandskap – stöd till att hålla jordbrukslandskapet öppet

Projektägare: Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola

Ingmarsös jordbrukslandskap har under flera hundra år brukats och betats av djur. Då öns bonde nu trappat ner och inte längre har några betesdjur kvar på ön har projekt Ingmarsö kulturlandskap fått medel från Leader Stockholmsbygd för att utveckla nya former för att kunna fortsätta bruka markerna.

Ur projektets slutrapport:
Vi har under projektet byggt upp kompetens och struktur för denna landskapsvård. För att långsiktigt möjliggöra en rationell och utökad djurhållning krävdes initialt investeringar i jordbruksutrustning och stängsel samt reparation av ladugårdens tak, och vägbro samt ombyggnad av ladugård till fårhus, vilket vi genomfört under projektet.

Vi har bildat en styrgrupp (administratörer och en djurhållare) och en arbetsgrupp bestående av bofasta och fritidsboende. Djurägare med får respektive hästar som utför landskapsvården, markägare som även själva är aktiva i landskapsvårdande insatser, samt personer med kompetens inom ekologi, projektadministration och kommunikation ingår i arbetsgruppen som rapporterar till Ingmarsö Byalag.

Vid projektets början hade Stiftelsen inga marker med jordbruksstöd och ingen formaliserad struktur för skötsel av marker. 2018 sköter stiftelsen 10 hektar betes- och åkermark med jordbruksstöd. Under 2018 har 37 får och 5 islandshästar betat av markerna. Djurhållarna har även själva skördat en stor mängd hö som komplement till inköpt hö. Under projektets gång har en fungerande organisation byggts upp för skötsel.

På vår-vintern genomförs betesplanering med fårägarna och hästägaren. Stiftelsen ansvarar för att söka jordbruksstöd. Stödet går till djurhållarna för inköp av vinterfoder, mm utgifter. Stiftelsen har skrivit avtal med djurhållare som reglerar deras och Stiftelsens åtagande. Marker som sköts är Stiftelsens egna marker, samt tre andra markägare varav den största markägaren har cirka 6,4 hektar. Genom projektet har kapacitet och beredskap byggts för att bruka ytterligare marker på ön. Fler markägare har anmält intresse att få sina marker brukade och troligen kommer utökning att ske 2019 av de marker Stiftelsen sköter.

Samtalskväll i fullsatt missionshus genomfördes. Workshopen handlade om synliggörande av värdet av Ingmarsö kulturlandskap och på vilket sätt som landskapet kan fortsätta att vårdas. Vi har också gjort årliga naturvandringar där ekolog och djurhållare berättat om landskapet.

Hushållningssällskapet har tagit fram en rådgivning till fårägarna för certifiering av ekologisk köttproduktion och en affärsplan för Norrgårdsstiftelsens landskapsvård. Under projekttiden har fårskötseln gått från liten hobbyverksamhet till att ett jordbruksföretag planeras att startas nästa år, där djurhållning och försäljning av kött, skinn, hantverk är en del av verksamheten. Stort intresse finns bland barnfamiljer att besöka djuren speciellt i lamningstider. Detta skulle kunna göras som ett lite event på gården med lammsläpp i maj.


Stödmottagare:
Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola, 802425-5310
Journalnummer: 2016-2840
Insatsområde: En god miljö och ökad hållbarhet
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Bedömning: 282 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat hos berörda parter, har uppstått utifrån ett gemensamt behov och drivs av en spännande idé att samla olika markägare vars marker ska hållas öppna och där betesdriften samordnas och utförs av en gemensam huvudman. Projektet bidrar till att bevara den biologiska mångfalden och skapar förutsättningar för försörjning för bofasta öbor med djurhållning och försäljning av kött och skinn. Ön ökar också sin attraktionskraft genom att de betade markerna blir naturliga och vackra strövområden.
Finansiering: Projektstöd 326 423 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 160 776 kr, ideellt arbete 448 800 kr (= ca 2040 timmar)