Stärka rovfiskbestånden i Stockholms skärgård

Projektägare: Stockholms stad

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för rovfiskar och på så vis få högre natur- och miljövärden i Stockholms skärgård. Inom detta ser projektgruppen viktiga möjligheten att motivera och instruera vattenägare och föreningslivet att själva ta ansvar för en lokal fiskevård.

Projektet har två huvudsyften.

Dels handlar det om att förbättra rovfiskpopulation på lite bredare front längre ut i Stockholms skärgård. Både gädda och abborre har sett en kraftig tillbakagång i främst ytterskärgården där brist på skyddade lekplatser är en bidragande orsak. Ett starkare rovfiskbestånd är ett naturligt sätt att återfå en balans i ekosystemet.

Det andra syftet med projekt är att skapa en känsla av att alla som vill kan göra en skillnad för våra fiskbestånd. Projektgruppen kommer att ta fram utbildningsunderlag för praktisk och enkel fiskevård för främst föreningslivet och privata vattenägare. Genom att guida ett antal föreningar/vattenägare till att skapa bättre förutsättningar för rovfisken hoppas man att fiskevårdsinsatser får en välbehövlig knuff och att fler blir entusiastiska till lokal fiskevård.

Konkret planerar man att bygga ca 10 nya risvasar och underhålla gamla. Man kommer dessutom att låta föreningslivet/vattenägare att, mot en ersättning, bygga 10 st risvasar på vatten som tillhör föreningen eller där medgivande/samförstånd från vattenägare har erhållits. Här ingår också möjlighet att klippa tät vass för att underlätta gäddornas lek. Projektgruppen kommer att ta fram planer för en glosjö/mar, en på Gålö, Haninge och en på Harö, Värmdö. Man kommer även att anordna sammankomster med föredrag för lära enkel och beprövad fiskevård.

En fiskevårdsmanual har tagits fram inom projektet.

 

 

 

 

 

Projektnamn: Stockholmsbygdens havsöringsåar
Sökande: Stockholm Stads, 212000-0142
Journalnummer: 2020–505
Insatsområde & fond: ”En god miljö och ökad hållbarhet” & Europeiska havs- och fiskerifonden.
Bedömning: 202 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Svaga rovfiskebestånd är en stor utmaning inom leaderområdet och att bidra till en förbättring är ett av i utvecklingsstrategin beskrivna målsättningar. Projektet bidrar genom att inte bara genomföra åtgärder
utan vidare stärka andra lokala aktörer inom området att satsa på enklare fiskevårdsåtgärder, vilket bidrar till en multiplikatoreffekt. 
Beslut / Finansiering: Projektstöd 210 000 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 12 280 kr, Övrig offentlig stöd från kommun 55 570 kr.