Stockholmsbygdens havsöringsåar

Projektägare: Stockholms stad

Orsaken till fiskkollapsen som har drabbat stora delar skärgården är mångfacetterad. Men klart är att bristen på rovfiskar som öring har lett till en enorm ökning av storspigg som i sin tur bidragit till att andra arter haft svårt att etablera sig. Genom att stärka bestånd av spiggsätande fiskar som havsöring gynnar projektet etablering av andra rovfiskar. I slutändan påverkas undervattensvegetation vilket bidrar till ett renare hav (s.k. trofisk kaskad).

Projektet är avslutat

Havsöringsprojekt bygger vidare på tidigare projekt men denna gång med fokus på mynningsområden – mötet mellan vattendrag och hav. Genom att bidra till en levande strömmande vattenmiljö gynnar man vattenkvalitén från vattendragen och därmed det marina livet.

Ett viktigt inslag i projektet har varit utveckling av en bredare förvaltning i samarbete med vattenägare från föreningsliv, myndigheter och kommuner. Havsöringens vattendrag är en förutsättning för havsöringens livscykel. Därför har det varit viktigt för projektgruppen att utvidga samarbete på lokal nivå så att fler blir uppmärksamma på hot mot öringens lekmiljö eller bildandet av vandringshinder, bäverdammar eller föroreningar.

Projektet var indelat i fyra delmoment: 1. Skötsel och inventeringar av vattendrag; 2. Mynningsområdena kollas och skydd för lekfsk/smolt bedöms och ordnas; 3. Biotopförbättring med grus och storsten; 4. Samordningsmöten med föreningslivet, kommunerna samt länsstyrelsen.

Under projekttiden har ca 45 st vattendrag besökts minst två gånger per år för att säkerställa framkomlighet och för inventering av havsöringslek samt potential för biotopvård. I mynningsområdena har två stycken experimentella predationsskydd av granar anlagts framgångsrikt. Biotopvården utfördes med kranbil som fördelade grus och storsten på sju olika lokaler med över 50 ton totalt.

De sju workshops om havsöringsfskevård som hållits under 2020-2021 har inneburit nya kontakter och förankring kring den fiskevård som är riktad mot havsöring inom Leaderområdet. Samtliga dessa har protokollförts och följts upp och kommer ligga till grund för fortsatta arbeten med havsöringsfskevården i länet.

Ambitionen är att fortsätta arbete för en enhetlig fiskevård med synergier mellan föreningslivet, vattenägarna och myndigheterna. De biotopvårdsarbeten som utfördes kommer följas upp och arbetet med predationsskydden kommer fortsätta och utvärderas. 

 

 

 

 

Projektnamn: Stockholmsbygdens havsöringsåar
Sökande: Stockholm Stads, 212000-0142
Journalnummer: 2020–528
Insatsområde & fond: ”En god miljö och ökad hållbarhet” & Europeiska havs- och fiskerifonden.
Bedömning: 266 poäng (avslagsnivå 200 p)
Beslut / Finansiering: Projektstöd 288 900 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 11 208 kr, Övrig offentlig stöd från kommun 75 027 kr.