Våtmark Gruvbyn Utö

Projektägare: Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö

Östersjön har brist på fisk, framförallt rovfisk. Orsakerna till situationen är överfiskning samt övergödning som i förlängningen skapar syrefria bottenmiljöer. Syftet med projektet är att öka fiskbeståndet i vattenområdet kring Utö gästhamn och Kyrkviken, samt inom en radie av ca 20-30 km. Detta möjliggörs genom att skapa en reproduktionsplats för rovfisk (gädda och abborre). Dessutom ska området vara ett attraktivt besöksmål med information om våtmarker, gädda och abborre samt dess betydelse för Östersjöns välmående.

Det är i Gruvbyn på Utö alldeles invid reningsverket som våtmarksområde skapas med syfte att utgöra en reproduktionsplats för gädda och abborre. Det är brist på både lek- och uppväxtplatser för gädda och abborre. Därför är en våtmark med gäddfabrik oerhört viktig. Våtmarken har också förmåga att binda fosfor och kväve och därmed minska den landbaserade gödningseffekten av Östersjön.

Inom projektgruppen finns erfarenhet av våtmarkskonstruktion av våtmark Fladen Utö. Projektledningen är dessutom delaktiga i skötsel av Våtmark Fladen Utö och har kontakt med Fiskreproduktionsdamm på Ornö. Studiebesök planeras i Alhagen, Nynäshamn samt i Snäckstavik, Kagghamra.

Det unika med projektet är att våtmarken skapas i ett område som ligger i anslutning till Utö Gästhamn och är därmed lätt tillgängligt för besökare. Platsen konstrueras så att det blir ett attraktivt besöksmål med en utsiktsplats samt en möjlighet att ta del av information om Östersjöns problematik och våtmarkens samt rovfiskens betydelse för ett levande hav. Våtmark Gruvbyn Utö är således både ett miljöprojekt och ett besöksmålsprojekt.

Förutom med markägarna samarbetar projektet med länsstyrelsen som tillför kompetens och kunskap om våtmarker/gäddfabriker samt med Haninge kommun. Dessutom är Destination Utö involverad och Utö skolas elever engageras.

 

Läs mer

Våtmark Gruvbyn Utö

Projektnamn: Våtmark Gruvbyn Utö
Sökande: Insamlingsstiftelsen Initiativ Utö, 802480-8639
Journalnummer: 2020–555
Insatsområde & fond: ”En god miljö och ökad hållbarhet” & Europeiska havs- och fiskerifonden.
Bedömning: 226 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till fler, livskraftiga rovfiskbestånd samtidigt som det framtida lekområdet ska utformas till att bli ett attraktivt besöksmål med utsiktsplats samt möjlighet att ta del av information om Östersjöns problematik och våtmarkens samt rovfiskens betydelse för ett levande hav.
Finansiering: Projektstöd  685 410 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG  337 590 kr, Egen privat finansiering 40 000 kr.