Vindkraft på Väddö etapp 2

Projektägare: Roslagskraft

Projektet handlar om att ta sig ett steg närmare en vindkraftsetablering på Väddö, Norrtälje kommun. Vindkraftsutbyggnaden innebär oftast att svåra balansfrågor uppstår mellan motstående intressen. Föreningen Roslagskraft söker en form för balansering genom ett starkt grundläggande lokalt medborgarengagemang i energiförsörjningen.

Ur föreningens slutrapport
Roslagskraft är en ekonomisk förening med ett hundratal medlemmar. Föreningens syfte är att producera el på ett miljövänligt vis och till ett pris som är konkurrenskraftigt. Föreningens mångåriga arbete ledde till specifika planer på en vindkraftsetablering i Tomta på Väddö.

Vi har tidigare genomfört en första etapp som inkluderat vindmätning och andra förberedelser. Den etappen blev framgångsrikt avslutad och i den nu slutrapporterade etapp två genomfördes 3 underprojekt, (1) Certifiering av vindanalys. (2) fotomodellering av landskapspåverkan, (3) skadeanalys av flyttfågelstreck. De tre underprojekten har varit och beskrivs närmare här:

  • Certifiering. Vi har genomfört och analyserat vinddata från 14 månaders mätningar med mätmast och SODAR. Analysen visar hittills att etablering är ekonomiskt genomförbar. När vi vänder oss till våra andelsägare, allmänheten i Roslagen, små och medelstora företag i Roslagen liksom till våra bankförbindelser krävs att vindanalysen vi själva gjort blivit certifierad av en oberoende konsult. Denna certifiering har Åf nu genomfört.
  • En känslig faktor vid etableringen av vindkraftverket är påverkan på landskapsbilden. Etableringsplatsen är belägen i skogsområde, men höjden på verket kan i känsliga lägen påverka de boendes uppfattning av landskapet. Fotomodelleringen har gjorts från fem punkter belägna i fyra väderstreck och i Grisslehamns tätort. Foton har vi tagit själva. Modelleringen (simuleringen) har utförts av Mobjärs Entrepenad AB.
  • Det tredje underprojektet som avser analys av påverkan på fågellivet har genomförts i samarbete Roslagens ornitologiska förening. Analysen har bestått i tolkningar av akustiskt upptagna och på datafiler sparade fågelläten på platsen för det tänkta verket. En mycket erfaren ornitolog B Douhan har därefter tolkat ljudupptagningarna. Hans slutsatser har sammanställts i en skriftlig rapport.

 

Projektnamn: Vindkraft på Väddö etapp 2
Stödmottagare: Roslagskraft ekonomisk förening, 769623-7820
Journalnummer:2016-2830
Insatsområde: En god miljö och ökad hållbarhet
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Bedömning: 295 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Ett väl förankrat projekt som aktivt och konkret tar sig an utmaningen att driva fram en utbyggnad av grön energi utifrån ett starkt lokalt medborgarengagemang i energiförsörjningen. Projektet kan ge relevanta svar genom sitt komplexa arbete med att värdera ren energiproduktion i förhållande till dess miljökonsekvenser för lokal befolkning och djurlivet (främst fågellivet). Föreningens aktiviteter skapar ett klimat för ökade kunskaper och bred förståelse för energifrågornas mångfacetterade problem.
Finansiering: Projektstöd 39 429 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 19 817 kr, Privat medfinansiering 805 kr, Ideellt arbete 40 260 kr (= ca 183 tim)

* Bilden är ett montage.

ölas kfjd

Resultaten av projekten pekade mot att en vindkraftetablering i Tomta var genomförbar utan större miljöpåverkan. Särskilt skadeanalysen på flyttfåglar som genomfördes genom inspelning av fågelljud gav ytterligare kunskaper om fågelsträcken.

Projekten stärkte oss i vår vilja att etablera ett vindkraftverk i Tomta. Efter projekten genomförande och i samband med bygglovsansökan meddelade försvaret med ändring av tidigare besked, att försvaret motsatte sig vindkraftsetableringen. Föreningen har insett att försvarets inställning omöjliggör en etablering.