Styrelse Leader Stockholmsbygd

Engagerade företrädare från ideell, privat och offentlig sektor samlas i LAG, Leader Stockholmsbygds styrelse. Deras gemensamma kompetens samt förankring i de lokala nätverken och grupperna är svår att överträffa och ger en unik insikt i områdets förutsättningar och behov. Ungefär 6-8 gånger om året träffas styrelsen för att diskutera inkomna ansökningar och bedöma vilka projekt som ska prioriteras.

Styrelsen omfattar 18 ordinarie ledamöter och 12 ersättare. I styrelsen finns en bred kompetens och goda kunskaper om insatsområdenas tematiska innehåll samt de olika fondernas speciella inriktning. Här samlas kommunala näringslivschefer, utvecklingsstrateger, yrkesfiskare, fiskevattenägare, besöksnäringsexperter, naturvårdare, restaurang- och hotellägare, lantbrukare, föreningsföreträdare från Hela Sverige ska leva, olika företagarföreningar, hembygdsföreningar mfl. Styrelsen diskuterar och bedömer projekt med hjälp av urvalskriterier som utgår ifrån en gemensam värdegrund, insikt i den kraft som finns i lokalt ledd utveckling genom leadermetoden samt målen i den lokala utvecklingsstrategin. Styrelsens sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Styrelsens sammansättning

Ordinarie ledamöter

Sune Fogelström
Ordförande
Privat sektor
sune@vahine.se
Mer information...
Boende på Möja i Stockholms skärgård, aktiv i företagarföreningen och andra organisationers arbete för en levande ö. Ledamot och sedan 2013 ordförande i först Leader Uross och nu efterträdaren Leader Stockholmsbygd.

Styrelsemedlem i Skärgårdarnas Riksförbund, SRF, varit ordförande i Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation, SIKO.

Karin Almlöf
Ideell sektor
Ledamot i arbetsutskottet
Mer information...
Boende på Sandhamn, Värmdö kommun. Genom sitt lokala engagemang som boende, föreningsaktiv och företagsledare i glesbygd har hon aktivt tagit initiativ till lokala utvecklingsplaner samt kartläggning av behov, möjligheter och samarbetsformer för lokalt näringsliv. Som ambassadör för kvinnors företagande hos Tillväxtverket/för Nyföretagarcentrum arbetat med matchning mellan entreprenörer och etablerade företagare, förutsättningar för ett hållbart företagande och stärkt konkurrenskraft.

Driver företag i skärgården. Engagemang i lokala initiativ för destinationsutveckling, kompetens inom logistikkedjor, varuförsörjning och transporter i närområdet. Genom den lokala företagarföreningen som arbetar med bland annat inspiration av utvecklingsarbetet i Åre fått erfarenhet av lokala lösningar och nytänkande för omställning till hållbarhet.

Karin Broström
Ideell sektor
Ledamot i arbetsutskottet
Mer information...
Lantbrukare med Kvighotell på gård utanför Norrtälje. Föder upp kvigor som sedan blir mjölkkor på den ekologiska mjölkgården, Billinge Lantbruk. Ordförande 2008-2013 i Leader Uross. Erfarenhet från engagemang som politiker, Hushållningssällskapet och Roslagsbro-Vätö LRF-avdelning. Är ledamot i LRF Mälardalens styrelse. Har ett förflutet som konsulent i Jordbrukare Ungdomens Förbund ( JUF ) och i 4H. Hemsida www.karinskvighotell.se

.

Torkel Andersson
Vice ordförande
Offentlig sektor

Mer information...
Utvecklingsstrateg Norrtälje kommun

Varit LAG-medlem i tre andra Leaderområden: Mitt i Landet, Neda och Sjuhärad. Har numera erfarenhet av alla fonder som Leader Stockholmsbygd jobbar med via arbetet i LAG.

Bygdeutveckling: Ansvarar för framtagandet av ett Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogram för Norrtälje ”Sveriges populäraste landsbygd”

Besöksnäring:  Stöttat och granskat många turismutvecklingsprojekt i Gävleborg och Västra Götalandsregionen.

Lokal mat: Stöttat och granskat många livsmedelsprojekt i Västra Götaland

Miljö/Omställning: Erfarenhet av diverse mijöutvecklingsprojekt

Pia Nelson Önfelt
Privat sektor
Ledamot i arbetsutskottet
Mer information...
Bor på Dalarö, Haninge kommun. Projektledare inom Tillväxtverkets program för Hållbar Destinationsutveckling i Sverige, föreläsningar affärsutveckling på landsbygd. Utveckling av hållbar besöksnäring och hållbara mål för destinationer på landsbygden/skärgården. Destinationsutveckling Sandhamn och Dalarö, Projektledare Sveriges första Marina kulturreservat, kursledare Innovationsprogram för skärgårdsföretagare

 

Anders Jansson
Ideell sektor
Ledamot i arbetsutskottet
Mer information...
Bor på Björkö utanför Ornö. Yrkesfiskare och fiskodlare med lokal avsättning. Deltar i lokala föreningar för fastboendes intressen och ägande och förvaltning av lokaler, bryggor mm. Genom yrkesfiskets organisationer drivit marknadsförande åtgärder för inhemsk fisk och bidragit till försäljningsverksamhet. I fiskarförbundet genomfört olika projekt för att gynna fiskbestånden. Ordförande i föreningen Stockholms Fiskmarknad.

Representant för yrkesfiskare i samarbetsprojekt Säl & Skarv.

Gunilla Söderqvist
Ideell sektor

Mer information...
Bor på Nämdö. Deltog i uppstarten av Nämdö Fiber Ekonomisk förening och Nämdöskärgårdens Företagarförening, och är aktiv i respektive styrelse. Ansvarar ideellt för bemanning och skötsel av Nämdö bibliotek på uppdrag av Nämdö Hembygdsförening i samarbete med Värmdö kommun. Är vice ordförande i SIKO (Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation) och ansvarar för SIKO:s hemsida. Styrelseledamot i SKVVF (Svealands Kustvattenvårdsförbund) samt i Skärgårdens Trafikantförening på SIKO:s mandat (och ansvarar för STF:s hemsida).

Jobbar även i familjeföretaget med inriktning på sjötransporter, ponton- och bojutläggning samt markentreprenader mestadels i södra och mellersta skärgården.

Martin Rosén
Ideell sektor
Mer information...
Styrelseledamot i Visit Värmdö Ideell Förening. Arbetar i ett rederi verksamt i Stockholms skärgård där han ansvarar bland annat för personal, utbildning, miljö och kontakt med myndigheter.
  Katarina Holmberg
  Ideell sektor
Mer information...

Katarina driver Norrtelje Musteri där hon förädlar frukt och bär och har en butik med lokalproducerade varor. Hon brinner för att utveckla den småskaliga livsmedelsproduktionen och är engagerad i bland annat Roslagsmat, REKO-ringar och nätverk för mathantverkare.
Hållbarhet är ledordet för Katarinas verksamhet: Miljömässigt och socialt. Miljömässigt väljer hon ekologiska, svenska råvaror, och försöker minimera transportsträckor och förpackning. Socialt erbjuder hon möjlighet för bl.a. inflyttade från andra länder att samsas kring aktiviteter så som äppelpressning.

Fredrik Nordbladh
Offentlig sektor
Region Stockholm

Mer information...

Strateg Landsbygd och Skärgård på Region Stockholm.

Ola Öberg
Privat sektor
Mer information...
Ola är fiskodlare på Ljusterö i Stockholms skärgård. Han är medlem och styrelseledamot i producentorganisationen De Recirkulerande Vattenbrukarna Sverige. Han är intresserad av att fler ges möjlighet att arbeta med produktion av vattenbruksprodukter i Sverige men tror inte att enbart ny teknik är svaret. För att fler arbetstillfällen skall bli verklighet behöver svenska konsumenter och framför allt offentlig upphandling ställa samma krav på spårbara produkter och hållbar produktion som ställs på svenska producenter.
Björn Söderberg
Privat sektor
Mer information...
Har arbetat som fiskeguide på heltid i Stockholms skärgård, anordnat fisketurer och safari med säl & havsörn i Stockholms skärgård. Turistprojekt inom ramen för Baltic Sea Fishing som går ut på att sälja fiskeresor och skapa en gemensam webbportal. Huvudmannen är länsstyrelsen. Särskilt ansvar av sociala medier och marknadsföring
Ordförande för Sveriges organiserade fiskeguider (SOF) med 40-talet medlemmar inom Stockholms Län.
Deltagit i olika fiskevårdsprojekt (fiskevägar, våtmarker mm).
Har bidragit till framtagningen av Förvaltningsplan för skarv i Stockholms län. Vattenmyndighetens strategiarbete: fiskeremiss för Sverige organiserade fiskeguider.

  Lasse Persson
  Privat sektor

Mer information...
Bor i Margretelund, Åkersberga. Uppvuxen i småföretagarfamilj i Norrbotten. Arbetat med företagskreditgivning på Länssparbanken Norrbotten i Luleå och med revision på Bohlins Revisionsbyrå i Luleå, vilka båda innefattade små- och medelstora företag. Driver soloföretaget Resultec AB sedan 1990, där exempel på uppdrag varit lönsamhetsutvecklingsprogram och utbildning i ekonomi för småföretagare samt lärare på IHM Business School.

Arbetat, under perioden 2000 – 2020, som Admin Director på forskningsstiftelsen Stockholm Institute of Transition Economics (SITE) vid HHS. Seglar, sedan 80-talet, 4-6 veckor varje sommar i Stockholms skärgård.

 

  Mikaela Lodén
   Offentlig sektor
   Vaxholms stad
Mer information...

Turist- och näringslivssamordnare Vaxholms stad

Mikaela sitter med i styrgruppen för Destination Vaxholm och i styrgruppen för Stockholm Archipelago.
Hon är utbildad arkeolog och driver företaget Arkeologievent som erbjuder guidade vandringar och föredrag på temat historia och arkeologi i Vaxholmsområdet.

 

 

Kristina Eineborg
Offentlig sektor
Österåker kommun
Mer information...
Näringslivs- och utvecklingsdirektör Österåker kommun
Jenny Andersson 
 Offentlig sektor
 Värmdö kommun
Mer information...

Enhetschef Strategiska enheten Värmdö kommun

Värmdöbo, jobbar med frågor kopplat till hållbar utveckling, jobbar som chef för strategisk samhällsplanering i Värmdö kommun.

 

Janet Jonsson
Offentlig sektor
Nynäshamns kommun
Mer information...
Näringslivsutvecklare på Nynäshamns kommun. Arbetar aktivt med att försöka etablera ett matkluster i kommunen och är projektledare för ESF-projektet Hållbar Utveckling Nynäshamn som syftar till att förkorta distributionsvägen från jord till bord, skapa ett rikare näringsliv med ökad lokal handel och ett mer hållbart lokalt kretslopp. Projektet vänder sig främst till företag med anknytning till de gröna näringarna, livsmedelsförädling- och produktion, handel och besöksnäring. Är i övrigt bosatt i Nynäshamn men uppvuxen i småföretagarfamilj i Västerbottens inland och fjällregion i Södra Lappland. Har som bakgrund en elitidrottskarriär till 26 års ålder plus utbildad kostrådgivare, personlig tränare och sports manager. Har även jobbat 12 år i tv-media, magasinbranschen och varit egen företagare innan nuvarande arbetskarriär inom offentlig sektor.
  Anders Wink
 Offentlig sektor
 Haninge kommun
Mer information...

Näringslivschef

 

Qina Hermansson
Privat sektor
Mer information...
Bor på Ornö, engagerad i Bygdemuseet Ornö Sockenstuga, Ornö Bygdegårdsförening, Ornö Fiber. Delägare i Ornö turism- och eltaxikooperativ som organiserar guidade vandringar, kör moppetaxi och arbetar med turismsamarbetet på ön. Försörjer sig som talboksinläsare.

Ersättare

Kristina Henschen
Offentlig sektor
Vaxholms stad
Mer information...

Planchef, Arkitekt SAR/MSA, Stadsbyggnadsförvaltningen

I egenskap av planchef arbetar Kristina Henschen med tätortsnära landsbygds- och skärgårdsfrågor i ett planeringsperspektiv. Hon möjliggör boendedelaktighet/medborgardialog i form av bl.a. samrådsmöte. 

Ida-Maria OlofssonIda-Maria Olofsson
Offentlig sektor
Norrtälje kommun
Mer information...

Näringslivsutvecklare i Norrtälje kommun

Hennes främsta uppdrag i Norrtälje kommun är att hjälpa företag och föreningar att bedriva sin verksamhet i  skärgård och landsbygd.

Hon har studerat till agronom och landsbygdsutvecklare på Sveriges lantbruksuniversitet och tar med sig mycket teoretiskt kunskap.

 

Ann-Catrin Skogström
Offentlig sektor
Österåker kommun
Mer information...
Näringslivsassistent

 

Har sedan 2009 arbetet med ESF projekt som projektledare. Erfarenhet av samtliga fonder som utveckling strategin jobbar med via arbetet i LAG Stockholmsbygd.

 

Har sedan 1987 arbetat inom turismnäringen och arbetat mot nationell och internationell turism där den inkommande turismen varit en viktig del. Har även varit ansvarig över Österåkers kommuns lokala turistbyrå 2007-2009.

 

 

Patrik Stenberg
Offentlig sektor
Värmdö kommun
Mer information...

Översiktsplanerare
Lång erfarenhet att arbeta med infrastrukturplanering så som kollektivtrafik och sjötrafik. Har även erfarenhet av att projektleda detaljplaner och utbyggnad av infrastruktur.
Jobbat med frågor kring naturmiljö, teknisk infrastruktur, bebyggelseplanering, statistik m.m.

Nina Munters
Offentlig sektor
Nynäshamns kommun
Mer information...

tf näringslivschef
Lång erfarenhet att destinations- och besöksnäringsutveckling, inte minst inom ramen för Stockholm Archipelago, en samverkansorganisation med sju skärgårdskommuner, Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen.
Lokala livsmedel: Arbete i ESF-projektet Hållbar Utveckling Nynäshamn syftar till att förkorta distributionsvägen från jord till bord, skapa ett rikare näringsliv med ökad handel och ett lokalt hållbart kretslopp. Projektet vänder sig främst till företag med anknytning till de gröna näringarna, livsmedelsförädling- och produktion, handel och besöksnäring.
Har varit del i arbetet med kommunens hållbarhetsstrategi. 

  Alexandra Anstrell
  Offentlig sektor
  Haninge kommun
Mer information...

Vice ordförande Kommunfullmäktige 

Vice ordförande i gymnasie och arbetsmarknadsnämnden

Jan Runfors
Ideell sektor
Mer information...

Ordförande i Hela Sverige ska leva Stockholms län och ledamot i Hela Sverige ska levas styrelse.

Ylva Hedmann
Ideell sektor

Mer information...
Arbetat inom besöksnäringen i 10 år, både nationellt och internationellt. Arbetat med landsbygdsutveckling som destinationsutvecklare på Österåkers kommun.
Har arbetat med landsbygdsutveckling på Österåkers kommun, både på fastlandet och i skärgården. Har också skrivit examensarbeten på Linköpings universitet om hållbar besöksnäring i Stockholms skärgård och ett annat examensarbete om hållbar platsutveckling i fjällbyn Lofsdalen.
Arbetat med Agenda 2030 i olika projekt.

  Tove Ellingsen
  Offentlig sektor
  Region Stockholm

Mer information...

Regionplanerare på Region Stockholm med fokus på landsbygd- och skärgårdsfrågor (sedan 2019). I arbetet ingår bland annat uppgifter som ansvar för regionala skärgårdsrådet, vice ordförande i Nordiska skärgårdssamarbetet och uppföljning av landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen.
Utbildad agronom med inriktning landsbygdsutveckling på Sveriges Lantbruksuniversitet. Utbildningen tar upp samband mellan lokal, regional, nationell, EU och internationell nivå, styrning och intressekonflikter. Kompetens är landsbygdsfrågor, på lokal, nationell och internationell nivå. Uppvuxen på ön Yxlan i Stockholms skärgård.
Har koordinerat nätverket ”makten över maten”, en vecka för matsuveränitet, bestående av åtta organisationer (2017).

Veronica Franze
Ideell sektor
Mer information...

Veronica lever och arbetar på landsbygden i Sorunda, Nynäshamn. Hon är fårbonde och hennes får bidrar till att bevara mångfalden i bygden. Hon har även lärt sig en del om kulturarv, växter och fornlämningar som hon strävar efter att dela med sig. Miljö och kretsloppstänkande genomsyrar allt det hon gör och brinner för.

Rune Wikström
Privat sektor

Mer information...
Bor på Möja. Yrkesfiskare, egen produktion av fiskprodukter, driver restaurang på Möja, ledamot i styrgrupp för Eldrimner.
Martin Liljeholm
Privat sektor
Mer information...

 Martin växte upp på en liten gård utanför Strängnäs. Idag bor han i Djursnäs, Nynäshamns landsbygd, där han främst jobbar med viltvård. Hans jobb är intimt sammankopplat med platsen han bor och lever i. Han driver bl.a. viltboden på Djursnäs där han säljer viltkött från trakten och samarbetar med olika lokala aktörer. I egenskap av viltvårdare strävar Martin efter att optimera balans mellan viltvård, skogsproduktion, jordbruk och naturens ekosystem.

Tomas Strandberg
Privat sektor
Mer information...

Tomas är en del av Recirkfisk PO som är en producentorganisation för de recirkulerande vattenbrukarna. Han har suttit i ledningen för Svenskt Butikskött AB och Gotlands Slagteri AB som bla skapade varumärket ”Smak av Gotland”. Tomas är även en av grundarna till Johannas Stadsodlingar AB som har en pilotanläggning i norra Vallentuna. Det är ett kretsloppsbaserade  matproduktionssystem där fisk och grönsaker odlas i symbios (Akvaponi).