Akvaponi i Roslagen

Projektägare: Campus Roslagen AB

Vattencentrum på Campus Roslagen vill höja kunskapsnivån om och intresse för cirkulära flöden inom matproduktion hos olika intressenter som landsbygdsföretag, ekonomiska föreningar, bygdebolag, allmänheten m.fl. Företag ska inspireras att diversifiera och investera i akvaponianläggningar (recirkulerande system som odlar fisk i kombination med grödor) med ökad lönsamhet och konkurrenskraft som följd. Även privatpersoner, föreningar, nätverk m.fl. ska få ökad förståelse och verktyg för att starta/utveckla odlingar för eget bruk.

Projektet är avslutat. 

Projektets mål var att fler företag och andra aktörer på landsbygden (ekonomiska föreningar, bygdebolag o.d.) skall ta till sig idén om att odla i slutet system, för att ges möjlighet att växa, diversifiera sin näring, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle som inte gör åverkan på miljön samt odling för eget bruk. Projektet gav även barn och unga möjlighet att lära sig mer om kretslopp, vattnet som resurs och hur man framställer livsmedel på ett hållbart sätt. Huvudsakliga aktiviteter i projektet var:

 1. Arbeta med att skapa samverkan mellan lokala mathantverkare, arbetsintegrerade sociala företag och restauranger med hög kravprofil i syfte att skapa en balans i utbud och efterfrågan.
2. Identifiera intressenter som under projektet utbildas i mer tekniskt avancerade växthus som akvaponik för att förbereda dem för uppstart av egna anläggningar. Små och stora. För eget bruk, gemensamhetsodlingar eller i kommersiellt syfte.
3. Spridning, kommunikation samt kunskapsuppbyggnad. Detta har skett via en hemsida, informationsinsatser, studiebesök för olika målgrupper, workshops med inriktning kunskapsuppbyggnad samt anordnande av technical visits.
4. Framtida utbildningsinsatser. Kartläggning av befintliga utbildningar inom mer innovativa odlingssystem på lokal, regional, nationell samt internationell nivå. Inventera behovet av utbildningsinsatser på lokal nivå.
5. Bygga hemsida – skall beskriva projektet samt beskrivning hur man kan starta en småskalig växthus/inomhusproduktion. Fokus på livsmedelsproduktion för självförsörjning eller för försäljning. Identifiera och informera om de hantverkare/konstruktörer och andra företag som kan bygga eller på andra sätt vara med vid start och drift av verksamheterna (här knyter vi ytterligare kompetenser till projektet). Hemsida med löpande uppdatering genom omvärldsbevakning – nyheter på området. Se mer specificerad information kring aktiviteter i aktivitetstabellen.

”Akvaponi i Roslagen” har varit ett projekt om kommunikation och spridning. För att möjliggöra att all information är tillgänglig och samlad på en plats även när projekt är slut och vi fortsätter med andra projekt, har vi skapat vår facebooksida och youtube-kanal ”Utvecklingscentrum för akvaponi”. Dessa sidor kommer vi att fortsätta använda i framtiden och projektets information kommer att vara tillgängliga i framtiden. En konsekvens av undersökningen om befintliga utbildningar i Sverige och Europa som vi gjorde under projektet har varit den beviljade YH utbildningen Akvaponiingenjör, som Campus Roslagen skapade tillsammans med Väddö folkhögskola.

Läs mer

Om akvaponi för barn

Om YH-utbildningen akvaponiingenjör

 

 

 

Stödmottagare: Campus Roslagen AB, 556194-6053
Journalnummer: 2018–4136
Insatsområde: Lokala livsmedel i samspel med marknader i närområdet 
Fond:
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 248 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till Leader Stockholmsbygds målsättningar genom att inspirera, informera och öka kunskapsnivån hos företag och privathushåll om hur man kan bygga en akvaponianläggning. Akvaponi innebär energi- och klimatsmart odling av grönsaker och fisk i kretslopp och kan bidra till ökad diversifiering och ökad lönsamhet hos landsbygdsföretag. Projektet kan samtidigt inspirera privathushåll att i samverkan, via kooperativ eller bygdebolag el.dyl. starta akvaponisk odling med ökade självförsörjnings-möjligheter till följd.
Finansiering: Projektstöd 502 307 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 247 406 kr, egen privat finansiering 321 305 kr