Ornö fiskreproduktionsdamm (Fas 1)

Projektägare: Stockholms läns fiskarförbund

Tillsammans med Haninge kommun, lokala föreningar och personer på Ornö vill Stockholms Läns Fiskareförbund anlägga en fiskreproduktionsdamm vid Lervassaviken på Ornö. Syftet är att förbättra de svaga fiskbestånden och som en positiv följd av arbetena skapas samtidigt ett attraktivt strandområde att vistas i och besöka.

Projektet är avslutat

Projektet innebär att den helt igenvuxna Lervassaviken med strandängar frigörs från alskog och vass medels fräsning och vassklippning. Avsikten är att skapa ett översvämmat område i det nu albevuxna området som tidigare benämndes Kyrksundet. Flödet i bäcken har bedömts väl räcka.

Åtgärderna behövs för en framtida koppling till fiskens lekområden och kommer samtidigt bidra till att skapa en attraktiv plats för en växande besöksnäring. För ett framgångsrikt projekt skall studieresor till andra våtmarker genomföras.

På sikt ska effekterna bli ökade fiskbestånd i området kring Kyrkviken och Lervassaviken samt inom en radie av uppskattningsvis 20 km.

 

 

 

Stödmottagare: Stockholms läns fiskarförbund, 802000-8895
Journalnummer: 2016-2779
Insatsområde: En god miljö och ökad hållbarhet
Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden
Bedömning: 331 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet ligger väl i linje med leaderområdets utvecklingsstrategi, det är lokalt förankrat, drivs i samarbete mellan privat, offentlig och ideell sektor och skapar förutsättningar för ökade fiskbestånd genom att genomföra fiskevårdande åtgärder som samtidigt blir ett nytt besöksmål.
Finansiering: Projektstöd 335 000 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 165 000 kr, Övrigt offentligt stöd från kommun 25 925 kr, ideellt arbete 143 000 kr (= ca 650 timmar)