Samarbete Säl & skarv

Projektägare: Leader Stockholmsbygd

I Stockholms och Östhammars skärgård upplevs säl och skarv som ett stort problem då dessa djur kan äta stora mängder fisk och även skada yrkesfiskarnas fiskeredskap. Sälens och skarvens påverkan på det småskaliga kustfiske är samtidigt ett Östersjögemensamt problem.

Projektet är avslutat

Baltic Sea seal and cormorant är ett transnationellt samarbetsprojekt med FLAG ESKO som lead partner och partners från Finland, Sverige, Estland och Tyskland. Leader Stockholmsbygd har beviljats stöd för medverkan i det internationella samarbetsprojektet.

Seminarium lockade många
Rapporten ”Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön” fokuserar på svenska förhållanden. Den presenterades på ett digitalt seminarium fredagen den 19 november och lockade ett 60-tal deltagare. Ett antal frågor som tas upp i rapporten diskuterades. Förvaltningen av säl och EU:s förbud mot handel med sälprodukter väckte stort engagemang. Deltagandet på seminariet visar att frågorna är aktuella och viktiga.

Balans mellan olika intressen nödvändigt
Sälar och skarvar är en viktig och naturlig del av Östersjöns ekosystem men de skapar också stora problem för det kustnära fisket. Vad behöver man göra för att hitta en väg framåt? I rapporten poängteras att det behövs strategier och redskap för att skapa en god balans mellan olika intressen.
– Det småskaliga fisket påverkas av en lång rad faktorer, som skapar en osäker och komplex tillvaro för fiskarna. Det är viktigt att ta hänsyn till när man planerar insatser. I rapporten lyfts breda samarbeten mellan olika sektorer på olika nivåer och direkt samarbete med fiskarna som en nyckel till framgång.

FAKTA

  • Läs rapporten ”Säl, skarv och småskaligt fiske i Östersjön
  • I projektet ”Baltic Sea Seal and Cormorant Transnational Cooperation Project” har regionala fiske- och landsbygdsorganisationer från Sverige, Finland, Estland och Tyskland deltagit.
  • Från Sverige deltog sju Leader-organisationer, som arbetar med landsbygdsutveckling inom EU, bland annat Leader Stockholmsbygd.

Mer att läsa på projektets gemensamma hemsida: https://balticfisheries.com/

Projektnamn: Samarbetsprojekt Säl och skarv
Stödmottagare: Leader Stockholmsbygd, 802498-0610
Journalnummer: 2017- 3253
Insatsområde: En god miljö och ökad hållbarhet
Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden.
Bedömning: 371 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat hos medverkande leaderområden i de deltagande länderna Sverige, Finland och Estland samt hos yrkesfiskare, sportfiskare och andra berörda inom Leader Stockholmsbygd, och bidrar till leaderområdets målsättningar genom att skapa förutsättningar för en konstruktiv dialog med organisationer och myndigheter om en förvaltning av skarv och säl som möjliggör ett lönsamt yrkesfiske och odling i öppna kassar utan att äventyra säl- resp. skarvbestånden.
Beslut / Finansiering: Projektstöd 214 255 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 105 530 kr