Björkö Kyrkby

Projektägare: Björkö Landsbygdsutveckling ekonomisk förening

På Björkö som utgör den södra delen av Väddö ca 5 mil norr om Norrtälje, finns ett gyllene tillfälle att på kommunägd mark få bygga kooperativa hyresrätter. Men inför fortsatt planering av området, som kallas Björkö Kyrkby, behövs en VA-utredning. Projektets mål är att genomföra en förstudie som identifierar alternativa VA-lösningar för Björkö Kyrkby och liknande områden med begränsad tillgång på grundvatten och som dessutom ligger långt från kommunalt VA-nät.

Projektet är avslutat 

Mellan Hembygdsgården och Björkö-Arholma kyrka skulle en ny by kunna växa fram. Det finns en plan om att i takt med efterfrågan bygga upp till 40 bostäder åt såväl unga barnfamiljer som seniorer. Det skulle återigen möjliggöra inflyttning av familjer och ungdomar som inte har råd att investera i miljonklassen för sitt boende.

Föreningen Björkö Landsbygdsutveckling Ekonomisk Förening har bildats för att bland annat initiera en detaljplan för området. Så snart en tillförlitlig ekonomisk plan kan upprättas och redovisas för Boverkets certifierade intygsgivare ska Björkö kooperativ hyresrättsförening bildas, initiera byggverksamhet och upplåta bostäder och lokaler med kooperativ hyresrätt till föreningens medlemmar.

Men innan man kan gå vidare med bostadsplaneringens olika stadier måste VA-frågan vara löst. Det finns nämligen en överhängande risk att den befintliga VA-anläggningen inte håller måttet och att kommunen behöver ordna vattentjänster i enlighet med 6 § av vattentjänstlagen. Ett nytt kommunalt verksamhetsområde för VA skulle bli en alltför dyrbar lösning som skulle kunna få hela bostadsplanen att kapsejsa.

Konkret har leaderprojektet gått ut på att inventera mark och vatten inom området och att identifiera tänkbara lösningar för enskilda VA-anläggningar som kan godkännas av kommunen.

Slutprodukten är en VA-förstudie som identifierar småskaliga VA-lösningar med inriktning främst på dricksvattenförsörjning som visat sig kunna ske genom att lokalisera brunnar utan saltvatteninträngning i kombination med avsaltning av vatten från närliggande Skenningeviken eller alternativt överföring av sötvatten från Kullboinsjön via 300 m slang längs befintliga diken samt 700 m slang på Skenningevikens botten.

Samarbete har skett med Norrtälje kommun, Norrtälje Landsbygdsråd, Vattencentrum, Björkö-Arholma Hembygdsförening och närboende till fastigheten Norrtälje-Marum 2:5 där Björkö Kyrkby planeras samt skärgårdsorganisationerna SIKO och SRF, Hela Sverige ska Leva och Föreningen för Byggemenskaper.

.

 

 

 

 

Projektnamn: Björkö Kyrkby
Sökande: Björkö landsbygdsutveckling ek. för., 7696366686
Journalnummer: 2019–4252
Insatsområde & fond:  Samhörighet och service & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning:  238 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Möjligheten att skapa nya hållbara boendelösningar är angelägen för att attrahera fler att bosätta sig på landsbygden och i skärgården, vilket är en förutsättning för kommersiell och privat service. Till detta hör frågan om att utveckla småskaliga hållbara VA-lösningar som kan fungera för områden med ny bebyggelse i ett större sammanhang. Projektet belyser en fråga som är relevant för fler än projektägaren.
Beslut / Finansiering: Projektstöd 83 750 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 41 250 kr, Egen privat finansiering 125 000 kr.