Förstudie – Föreningssamverkan Stavsnäs

Projektägare: Djurö-Vindö IF

Mitt i Värmdös yttre skärgårdsbygd ligger Stavsnäs. Platsens geografiskt perifera läge, i kombination med dess relativa litenhet i förhållande till centralorten Gustavsberg, gör att Stavsnäs tenderar hamna på efterkälken när sociala prioriteringar och investeringar behövs.

Projektet är avslutat.

Stavsnäs har en utmaning i ett växande utanförskap och social utsatthet bland unga och unga vuxna, och som bland annat visar sig i en problematik kring missbruk och kriminalitet. I Stavsnäs har kommunen placerat ett flertal nyanlända familjer, vilket tillsammans med övrigt utanförskap, skapat grogrund för en spirande främlingsfientlighet. Runt om kring Stavsnäs finns ett rikt föreningsliv, vars medlemmar till största delen består av infödda och väletablerade svenskfödda barn, unga och vuxna.

Med en växande lokal insikt om Stavsnäs gemensamma samhällsutmaningar, finns det samtidigt en tydlig vilja och medvetenhet, bland lokala aktörer inom civilsamhället, att tillsammans göra skillnad.

Under förstudiens gång har en styrgrupp bestående av representanter från det lokala föreningslivet tagit form. Tillsammans med styrgruppen har vi förtydligat projektet successivt och mer ingående diskuterat vad utanförskap står för i en vidare bemärkelse och i ett för föreningarna relevant perspektiv. Vi har tillsammans definierat de samhällsutmaningar som vi ser och hur dessa kan bemötas i föreningslivet. Representerade föreningar i styrgruppen har förankrat projektet i sina respektive föreningar och tagit fram förslag på aktiviteter som just deras förening kan göra inom ramen för ”Mötesplats Stavsnäs”. Aktiviteterna ska vara av sådan karaktär att de främjar gemenskap och inkluderar människor som på ett eller annat sätt befinner sig i utanförskap. Aktiviteterna ska också äga rum i anslutning till Stavsnäs Gärde med omnejd. Projektgruppen under förstudiefasen har varit sambandscentral för dessa aktiviteter.

På Leader Stockholmsbygds beslutsmöte den 5 mars 2018 beviljades projekt Mötesplats Stavsnäs som bygger vidare på förstudiens insikter och slutsatser.

Projektnamn: Förstudie – Föreningssamverkan Stavsnäs
Stödmottagare: Djurö-Vindö IF, 8140002059
Journalnummer: 2017–4834
Insatsområde: En attraktiv bygd att bo och verka
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 268 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är en förstudie som fokuserar på att förankra den långsiktiga projektidén hos berörda aktörer. Projektet bidrar till leaderområdets målsättningar avseende bygdeutveckling genom att undersöka möjligheterna till ett föreningssamarbete som ska resultera i åtgärder för mindre utanförskap och ökad inkludering av alla invånarna i lokalsamhället.
Finansiering: Projektstöd 61 661 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 30 371 kr

Läs mer på projektets hemsida http://www.motesplatsstavsnas.se/