Förstudie Nämdö fiber

Projektägare: Nämdö fiber ek.för.

Projektet syftar till en fortsatt utbyggnad av fiberbaserat bredband i Nämdöskärgården. Den övergripande frågan för området är hur en fortsatt utbyggnad kan genomföras utan offentligt stöd och projektet ska leverera ingångsparametrar till en pågående utredning om byggnationen av fiberbaserat bredband i Skärgården

Ur slutrapporten:
Med hjälp av stöd från Leader Uross genomfördes en förstudie 2012 som ledde till en första etapp av fiberbaserat bredband i Nämdöskärgården. Inför en fortsatt utbyggnad önskade ytterligare mellan 200 och 300 boende få sina fastigheter anslutna. Vi har därför utrett alla tillgängliga möjligheter att finansiera utbyggnaden helt utan stöd från SJV. Som underlag till en sådan utredning krävs en tydlig plan på vad, var och hur vi ska bygga och därmed vilka kostnader och intäkter som kan förväntas. Den fortsatta utbyggnaden består av betydligt fler och delvis även kargare öar. Vi måste noggrant överväga bästa möjliga sätt att genomföra utbyggnaden och även ta tillvara alla tillgängliga möjligheter till samverkan för att på så vis minimera den totala kostnaden. Den förstudie som vi nu har genomfört, syftar just till att skapa detta underlag.

En fiberkonsult har anlitats för att detaljstudera hur fiberkabel bäst och mest kostnadseffektivt kan installeras. Detta gäller inte bara val av schaktvägar, utan även avvägningar mellan att schakta, hänga luftkabel i befintliga kraftledningsstolpar eller att förlägga sjökabel. Förstudien har också omfattat val av material som exempelvis typ av sjökabel, typ av landfästen, fibervolymer, tomrörsvolymer, etc.

Vi har fört en kontinuerlig dialog med konsulten och fiberföreningarna på Harö, Runmarö och Ornö för att jämföra egna och andras erfarenheter av bästa sätt att utföra installationen.

I synnerhet beträffande det topografiskt besvärligaste området (Skoboraden) har vi även undersökt med fastboende och deltidsboende vilka möjligheter som finns till att göra dagsverken, bidra med befintlig utrustning (grävare, traktor, … ) och lösa logistiska frågor (båttransporter, övernattning, etc).

En uppskattad total kostnad är ett första delresultat av projektet. I en andra del av projektet har en sammanställning gjorts av vilka tillstånd som krävs och vilken myndighet som kan ge sådana tillstånd. I en tredje del av projektet har en intensifierad marknadsföring bland fast-, deltids- och fritidsboende genomförts. Vi har gått igenom hela fastighetsregistret, hittat samtliga kontaktuppgifter, återigen kontaktat alla i området och följt upp med information och kartor om hur många som avser att ansluta sig inom de olika delområdena samt var och hur fibern beräknas dras. En god uppskattning om vilka kostnader som en anslutning förväntas medföra har varit av yttersta vikt för att fastighetsägare ska kunna fatta beslut.

Projektnamn: Förstudie för utökat fiberbaserat bredband i Nämdöskärgården
Stödmottagare: Nämdö fiber ekonomisk förening, 769625-9022
Journalnummer: 2016-4956
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Motivering: Projektet är en förstudie inför bredbandsutbyggnad som kommer att bidra till fler utbyggnadslösningar anpassade till skärgårdens förutsättningar och som är av intresse även för aktörer utanför Nämdö. Snabbt bredband är en förutsättning för att fler människor ska välja att bo kvar eller flytta ut till skärgården.
Finansiering: Projektstöd 46 699 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 23 001 kr