Hamnutveckling på Landsort

Projektägare: Nynäshamns kommun

På Landsort pågår sedan 15 år ett utvecklingsarbete för att säkra skärgårdssamhällets framtid, efter att Sjöfartsverket 1997 tog beslut att avbemanna lotsutkiken. Ett utvecklingsprogram, Landsort 2020, har tagits fram. Nynäshamns kommun är engagerad i Landsorts utvecklingsarbete bl.a. genom projektet Agenda Landsort tillsammans med Statens Fastighetsverk som är markägare på Landsort.

Projektet är avslutat

Projektet har förberett tekniska och rättsliga förutsättningar för en möjlig upprustning av öns hamninfrastruktur. Boende, företagare och besöksnäringen på Landsort är avhängda en fungerande hamninfrastruktur, annars kommer tillväxten stagnera och utvecklingen i och av området försvåras. Projektet har således bestått av projektledning, samordning och dialog med berörda aktörer för framtagandet av ett antal tekniska och juridiska underlag som ska ge nödvändiga tillstånd till en kommande byggnation av vågbrytare och angöringsplatser på Landsort.

Arbetet har genomförts av en projektgrupp med teknik- och miljökonsulter från företagen Structor och ELU. Till arbetet har det också varit knuten en jurist samt en teknisk rådgivare åt LSMCs projektledare. SMHI har gjort ett arbete för att optimera utformningen av norra vågbrytaren när det gäller placering och utformning. Miljöundersökningar har genomförts av konsultföretaget Calluna. Särskilda analyser har gjorts med etablerade internationella byggare av vågbrytare. En dialog har löpande förts med Sjöfartsverket mellan projektet, Landsorts Sjö- och MiljöCentrum och Nynäshamns kommun.

Projektet har jobbat med olika delar som berör förutsättningar för hamnutvecklingen på Landsort. Utöver det underlag som skapats för prövning av projektets genomförande i Miljödomstolen så har man jobbat med simulering tillsammans med SMHI för analys och kontakt med erfarna forskare för expertishjälp gällande hamnens grundförutsättningar och möjligheter. Dialogerna och arbetet med de tekniska detaljerna har varit mycket givande för förståelse och riktning även efter projektets slut. Samordningen som den lokale projektledaren bistått projektet med har skapat förutsättningar för alla parters framfart och förståelse till enskilda och gemensamma målbilder. 

Projektnamn: Hamnutveckling på Landsort
Sökande: Nynäshamns kommun, 212000-0233
Journalnummer: 2016-2695
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 219 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet förbereder en upprustning av del av öns hamninfrastruktur vilket bidrar till målsättningarna i Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi. Det är väl förankrat i bygden och genomförs i ett innovativt samarbete mellan kommunen, en intresseförening på Landsort som representerar boende som företagare samt två statliga verk, Fastighetsverket och Sjöfartsverket. Boende och besöksnäring på Landsort är avhängig en fungerande hamninfrastruktur, annars kommer tillväxten att stagnera och utveckling av området försvåras. Sjöfartsverkets planerade muddring av ny farled till Södertälje erbjuder nu chansen att till en mycket låg kostnad ta över muddermassor för bygget av den planerade vågbrytaren och LAG värdesätter kostnadseffektiviteten i planerna särskilt.
Finansiering: Projektstöd 385 000 kr, Övrigt offentligt stöd från landstinget och kommun 235 000 kr