Möja Bygdegård

Projektägare: Möja Kulturella Ungdomsrörelse

Möja Kulturella Ungdomsrörelse vill göra Långviks gamla skola, till en bygdegård. I en tid då skärgården avfolkas är det särskilt viktigt att skapa möjligheter för människor i bygden att komma samman och finna mening. En aktiv bygdegård bidrar till en levande skärgård.

I en enkät som genomfördes under 2020-21 framkom ett tydligt behov och önskemål om en bygdegård. En mötesplats för aktiviteter som exempelvis stickkafé, bokcirkel, matlagningskurser, navigationskurser, övningslokal för teater- och musikgrupper, föreningsmöten, föreläsningar, fritidsverksamhet för unga, utställningar, privata sammankomster.

Projektet är ett svar på detta och innebär upprustning, investering i och utveckling av befintlig fastighet för att möjliggöra och stimulera en bred bygdegårdsverksamhet. Så nu blir den gamla skolan bygdegård och förses med energieffektiva fönster, ytterväggar, luftvärmepump, AV-teknik för mötesverksamhet och ett rum för kläd- och textilvård. Målet är även att dokumentera den interaktiva processen där barn och unga är med och utformar utemiljön.

På sikt räknar initiativtagarna på att bygdegårdens verksamhet kommer att innebära avlönad sysselsättning för olika medverkande – repetitörer inom musik och teater, utställningskuratorer, fritidsledare och föreläsare. 

Genom medlemskap i Bygdegårdarnas Riksförbund ser initiativtagarna även möjlighet att vidga sitt perspektiv, ta sig över Västerfjärden och ta del av hela Sveriges hembygdsrörelse. Det innebär nya kontaktytor som fördjupar viktiga policyområden, såsom t ex jämställdhet och inkludering. 

 

 

 

Projektnamn: Möja Bygdegård
Sökande: Möja Kulturella Ungdomsrörelse, 8140000665
Journalnummer: 2021–4098
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att bo och verka i & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 248 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Utvecklingsstrategins målsättningar omfattar skapandet av nya och aktiva mötesplatser samt ökad samhörighetskänsla i lokalsamhället. Att skapa en bygdegård på Möja bidrar därmed till Leader Stockholmsbygds måluppfyllelse. Bygdegården kommer att förstärka gemenskap mellan människor och ge praktiska förutsättningar för gemensamma aktiviteter i bygden. Förankringen är god då idén bygger på en enkät där invånare önskade en ny mötesplats/bygdegård. Unga görs delaktig i utformning av delar av bygdegården, vilket stämmer väl med Leader Stockholmsbygds målsättningar.
Finansiering: Projektstöd  480 000 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 209 000 kr.