Mötesplats Stavsnäs

Projektägare: Djurö-Vindö IF

Projektet Mötesplats Stavsnäs handlar om att pröva former för att samordna det lokala civilsamhället att möta lokalt utanförskap med föreningslivets främsta merväde – gemenskap. 

Projektet är avslutat 

2017 förklarade NMR platsen ariskt ren. Det blev startskottet till en samverkan mellan lokala aktörer i civilsamhället. Initiativtagarna till projektet ville vässa relationen med kommunen och samtidigt öka föreningslivets insats i att möta lokalt utanförskap.

Inom ramen för projektet har 15 föreningar och organisationer på Östra Värmdö ordnat aktiviteter tillsammans med lokalboende. Som ett led i att öka tilliten och inkludering har ett nära samarbete även byggts upp med det lokala fastighetsbolaget på orten.

Mycket gjordes inom ramen för projektet. På “Träffpunkt Stavsnäs Gärde” har de inblandade t.ex. drivit språkcafé, arrangerat syjunta och agerat “medborgarlots” för att hjälpa nyanlända med bl.a. myndighetskontakter, jobbsökande och läkarbesök. En förstudie om flickor 12-17år som faller ur föreningsidrotten ledde till ett projekt som Svenska Fotbollsförbundet och Värmdö Kommun sedan finansierade. Två träffar med lokala småföretag på temat hållbarhet och lokalt företagande arrangerades för att motverka utanförskapet. Under sen vår 2020 startade projektgruppen en hjälptelefon för äldre i riskgruppen för corona där olika föreningar ansvarat för olika behov.

Samarbetet föreningar emellan mynnade ut i en samverkansförening. Idag finns det ett samordnat lokalt kalendarium där föreningarna gratis anslår aktiviteter som är öppna och inkluderande. Mötesplats Stavsnäs finns även digitalt med ett facebook-konto och en webbplats, motesplatsstavsnas.se.

Äventyret fortsätter. Så här skriver stödmottagaren: ”För att ytterligare mota utanförskapet bland nyanlända på östra Värmdö, har vi inom ramen för projektet identifierat möjligheten att arbeta för ökad sysselsättning bland denna målgrupp. Detta har lett till att föreningen har sökt och fått finansiering från Region Stockholm för att starta ett lokalt jobbspår – Sjöben&Båtjobb, för jobb i båtbranschen – båtservicemedarbetare till lokala skeppsvarv. Vår samverkansförening har sökt och fått medlemskap i FORUM – Idéburna organisationer med social inriktning.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektnamn: Mötesplats Stavsnäs
Sökande: Djurö-Vindö IF, 8140002059
Journalnummer: 2018–419
Insatsområde: En attraktiv bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 227 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är efter en förstudie väl förankrat hos berörda aktörer och samarbetspartners och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende en attraktiv bygd att bo och verka i genom riktade insatser från det lokala föreningslivet att öka inkludering av olika grupperingar. Ungas delaktighet i utvecklingen av lokalsamhället är extra angeläget och här bedöms projektets nära samarbete med en lokal förenings ungdomsstyrelse som särskilt intressant. Projektet bedöms även att vara innovativt i sin ambition att låta lokala föreningar skapa synergier och ge ökad samhällsnytta genom ökad samverkan utan att äventyra respektive förenings identitet och ideella kapital.
Finansiering: Projektstöd 638 173 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 314 324 kr