Paraplyprojekt: Processhjälp LEA

Projektägare: Leader Stockholmsbygd

PARAPLYPROJEKTET ÄR AVSLUTAT

Med hjälp av detta paraplyprojekt ville Leader Stockholmsbygd förstärka bygdernas förutsättningar att kunna vara delaktiga och drivande i lokala utvecklingsprocesser. Utvecklingsgrupper som arbetar med lokalt utvecklingsarbete med verktyget lokalekonomisk analys (LEA) kunde ansöka om medel för att köpa tjänster som expertis ang. kompletterande insamling och analys av statistik, arbetet med handelsbalanser, samordning av ideella insatser, brainstorming i stor grupp mm.

 

Stödmottagare: Leader Stockholmsbygd
Journalnummer: 2020-1692 Bygd för bygd
Insatsområde: En bra bygd att bo och leva i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Bedömning: 224 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till utvecklingsstrategins måluppfyllelse då strategin pekar ut lokalekonomiska analyser som en relevant indikator för bygders utvecklingsarbete. Arbetet synliggör bygdens tillgångar, skapar nya samarbeten och blir en förutsättning för att ta fram en hållbar lokal handlingsplan.
Finansiering: Projektstöd 75 600 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 14 400 kr