Resursmodell Integration

Projektägare: Coompanion Roslagen & Norrort

nIntegrationsprojektet Resursmodellen handlar om att skapa nya vägar till arbetsliv, föreningsliv och samhällsliv för utlandsfödda, främst på landsbygden. Tredjelandsmedborgare har mycket svårt att komma in i arbets- och samhällslivet och därför behövs fler vägar till jobb och till nätverk.

Projektet är avslutat. 

Integrationsprojektet Resursmodellen pågick mellan 2018 och 2020 och vid projektets slut hade över hälften av deltagarna fått jobb. Samtliga har fått ökade kunskaper, nätverk och fler vägar till jobb.

Projektet handlade om att testa en metod: praktisk svenskaundervisning i kombination med föreningspraktik i grupp, företagskontakter, ett utökat nätverk av svenskar (brobyggare), ökad förståelse i företagande, branschspecifika kunskaper efter intresse samt möjligheten att använda sig av ett socialt bemanningsföretag för att fakturera sig in på arbetsmarknaden och skapa sig en egen försörjning.

Av dem som fått jobb hade ungefär hälften fått jobb i Leaderområdet  och hälften i Norrtälje tätort. Tack vare deras referenser och CV blev alla attraktivare för flera arbetsgivare. Av dem som jobbar i Norrtälje jobbar många inom vården.

Trots egna personliga kontaktnätverk inom projektgruppen blev det först inte helt enkelt att övertyga företagare på landsbygden. Volontäruppdrag  när t.ex. idrottsföreningar hade event visade sig vara ett lyckat alternativ. På det sättet fick projektdeltagare och företagare chans att träffas och lära känna varandra. I samband med en sådan tillställning arbetade en deltagare och en företagare sida vid sida som volontärer och kom att uppskatta varandra. Det ledde till att deltagaren anställdes på företagarens bed & breakfast.

Det socialt bemanningsföretag som har skapats erbjuder all formell hantering av fakturering till personer som har förutsättning att sälja sina tjänster utan att mäkta med att starta eget. I styrelsen sitter representanter från flyktinghjälp Väddö och en lokal entreprenör. De jobbar med att utveckla organisationen för att fler tredjelandsfödda ska få möjlighet att ”faktura sig till” arbetet.

Och resursmodellen Integration, den ska leva vidare. I slutrapporten berättar stödmottagaren: ”Vi har ansökt och beviljats förstudiemedel från ESF om hur man kan göra en mer permanent ”Resursmodell” med olika SFI utbildningsaktörer, civilsamhället och lokala sociala bemanningsföretag typ ”Händer i Roslagen” eftersom kombinationen av metoder visat sig vara så lyckad.”

Läs mer om projektet på Landsbygdsnätverkets hemsida

 

 

Projektnamn: Resursmodell Integration inom småföretagande, besöksnäring och föreningsliv
Sökande: Coompanion Roslagen & Norrort ekonomisk förening, 7696263115
Journalnummer: 2017–4801
Insatsområde: En attraktiv bygd att bo och verka i
Fond:
Europeiska socialfonden.
Bedömning: 370 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är förankrat hos berörda aktörer som AF, kommunen, lokala företagare och organisationer och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende en attraktiv bygd att bo och verka igenom att pröva metoder för ökad matchning mellan arbetslösa personer med invandrarbakgrund och företag inom leaderområdet. Projektet är innovativt och kan på sikt bidra till ökad sysselsättning och nya arbetstillfällen.
Finansiering: Projektstöd 1 339 994 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 659 998 kr. Ideellt arbete 396 000  kr