Rimbo kulturscen

Projektägare: Kulturskolan i Rimbo

Rimbo i Norrtälje kommun har ett rikt kulturliv med en rad årligen återkommande evenemang. Men bygden har saknat en aula, en scen.  Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ett bredare kulturutbud med jämnare fördelning över året som stimulerar kulturlivet i hela kommunen och attraherar fler utövare och besökare. En levande och användarvänlig kulturscen  bidrar till en positiv utveckling av orten.

Allt började när kommunen fattade ett investeringsbeslut för en samlingsplats för skola, kultur- och föreningsliv. Tanken med projektet har varit att bidra med specialkunskaper om utformning av lokalen/scenen för att investeringen ska få maximal verkningsgrad. Ett nätverk av aktörer har bidragit till att en sådan samverkanslösning kan bli verklighet. 

Projektet har gett resurser för att lösa kommunikationsproblem mellan nätverket och kommunens tjänstemän, tillföra arbetstid som möjliggör planering, samordning och dialog, och tillgodose behovet av specialkompetens som krävs under uppbyggnadsskedet. Målet har vidare varit att skapa en driftsorganisation och att samla flera aktörer i ett gemensamt kulturprogram för scenen.

Här kommer du till Rimbo kulturscens hemsida

Sveriges radio om Rimbo kulturscen

 

Projektnamn: Rimbo Kulturscen
Sökande: Kulturskolan i Rimbo, 769617-1136
Journalnummer: 2017-590
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 270 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till målsättningarna i Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi där ett rikt kulturutbud för alla åldrar är ett prioriterat område. Samarbetet med kommunen är unikt och kan bli ett exempel för andra projekt hur kommunala satsningar kan förstärkas när den privata och ideella sektorns kunskaper om lokala behov och resurser tas tillvara för att skapa synergier.
Finansiering: Projektstöd 717 084 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 353 191 kr