Roslagskraft Solcellsinstallationer

Projektägare: Roslagskraft ekonomisk förening

Flera, inklusive hyresgäster, vill vara delaktiga i framställningen av den energi de använder och sätta upp solceller antingen på husen eller marken där man bor eller i en gemensam solcellspark. För många fastighetsägare är det ett stort steg att installera solpaneler. Pilotprojektet ”Roslagskraft Solcellsinstallationer” gick ut på att sammanföra solelkonsumenter i en gemensam upphandling med professionellt konsultstöd. Förhoppningen är att det ska inspirera fler att samverka och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Projektet är avslutat

Roslagskraft är en ekonomisk förening i Roslagen som vill medverka till mer förnyelsebar elkraft i Norrtälje kommun. Det vill man göra dels genom påverkansarbete dels genom att ge medlemmar möjlighet att köpa egen solkraft. 

Syftet med projektet var att erbjuda medlemmarna goda möjligheter att skaffa solcellsanläggningar och därigenom bidra till egenproducerad lokal elförsörjning. Inom ramen för projektet har Roslagskraft tagit hjälp av konsult för att genomföra en gemensam upphandling samt elhandelsavtal. Affärsidén var att agera gemensamt med stöd av expertkunskap för att ge medlemmarna förmånliga priser på köpt el och såld överskottsel från egna anläggningar samt dessutom andelar i vindkraftverk.

Sju medlemmar har installerat solpaneler med stöd av Roslagskraft före maj 2021. Två ytterligare medlemmar har beställt solpaneler med stöd av Roslagskraft. Installationen är påbörjad i maj 2021. Sex medlemmar slutupphandlar solpaneler med stöd av Roslagskraft. Installationen görs preliminärt sept-nov 2021. Fyra medlemmar har installerat solceller i egen regi. Tjugo medlemmar deltar i upphandling av elavtal med stöd av Roslagskraft, vilket beräknas vara klart under maj 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Projektnamn: Roslagskraft solcellsinstallationer
Sökande: Roslagskraft ekonomisk förening, 7696237820
Journalnummer: 2019-3988
Insatsområde & fond: Miljö och hållbarhet & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 241 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till lokala och ekologiskt hållbara lösningar genom att verka för ökad mängd egenproducerad, lokal el samtidigt som den sociala hållbarheten stärks genom en upphandlingsprocess i samverkan med boende och företagare i bygden. Att sammanföra solelkonsumenter i en gemensam upphandling med professionellt konsultstöd kan vidare bli en inspiration för andra.
Finansiering: Projektstöd 100 000 kr, Egen privat finansiering 47 000 kr.