Skärgårdshandlarnas utvecklingsråd

Projektägare: Skärgårdshandlarna

Den ideella föreningen Skärgårdshandlarna gjorde en rundresa till öbutiker i Stockholms skärgård hösten 2016. Där diskuterade handlarna behov av ökat samarbete, förändring och utveckling. Man identifierade brister gällande både matkunskap och ledarskap samt konsekvensen av detta.

Ur stödmottagarens slutrapport
Att driva butik i Skärgården ger oss större medvetenhet och ökad kunskap om hur värdena förmedlas och förmeras. Skärgårdshandlarna vill sammanställa kunskap, tänka ut nya vägar och pröva oss fram, dokumentera och sprida erfarenheter. Med vår erfarenhet från DVH ser vi hur handlarna på öarna kan lyckas där de stora misslyckats.

Att vara handlare på en ö innebär extra stort fokus på mängd och varutransporter. Och om man öppnar en butik får man idag hjälp med kundvarvet, egna varumärken osv. Nu är det tydligt att det inte räcker. Förväntan på en handelsbod på en ö är högre, kunden är också en besökare och förväntar sig upplevelse samt kunskap och engagemang.

Under den ideella föreningen Skärgårdshandlarnas gemensamma rundtur till ett tjugotal öbutiker hösten 2016 diskuterades förändring och utveckling. Att jobba mindre med mängd, störtskyltning och extrapris och mer med urval. Att anställa medarbetare och utbilda dem till matsäljare. Att det rådd brist på både matkunskap och ledarskap samt konsekvensen av detta.

Detta har vi gjort/gör för att öka värdet av besöket i Skärgårdsbutiken:

  • Fördjupat samarbetet med dagligvaruhandelskedjan och dess leverantörer
  • Skapat utbildningsmöjligheter för all personal i Skärgårdsbutiken
  • Inventerat, projekterat, upphandlat framtidens teknik för kyl- och frys
  • Praktiserat hos den enskilde Skärgårdsbutiken för att diskutera och värdera verksamheten
  • Initierat Utvecklingsråd för ett kontinuerligt utvecklingsarbete nu och i framtiden
  • Startat och provat en projektledningsgrupp
  • Genomfört utvecklingsseminarier
  • Tilltalat och involverat lokala organisationers resurser

Resultatet av ovan genomförda aktiviteter är generellt bra. Huvudleverantören för varuleveransen har varit svår att nå och därmed skapa kontinuitet i utvecklingsarbetet. Förprojektet har fått hjälp och vägledning, genom att ta fysiska möten med huvudleverantören/kedjan. Kedjan har också bidragit till att finna samarbetspartners inom andra områden utanför kärnverksamheten.

Effekten av att Skärgårdshandlarnas Utvecklingsråd börjar sitt arbete, innebär utveckling och därmed värdeökning även under vinterhalvåret. Ett utvecklingsarbete som i förlängningen skapar fler besökare och bra samarbeten med nya och gamla partners.

Projektnamn: Skärgårdshandlarnas utvecklingsråd
Sökande: Skärgårdshandlarna, 802457-8794
Journalnummer: 2017-614
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning:
231 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till målsättningarna i Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi där kompetensutveckling beskrivs som att den tillsammans med ökad samverkan stärker entreprenörskap och bidrar till framgångsrika företagskoncept. Skärgårdsbutikerna är ett viktigt nav i varje skärgårdssamhälle och nya koncept som ökar lönsamheten är viktiga för att kunna serva lokalsamhällena året runt.
Finansiering: Projektstöd 84 755 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 41 745 kr