Stämmarsunds ångbåtsbrygga

Projektägare: Stämmarsunds ångbåtsbrygga

Ångbåtsbryggan i Stämmarsund (Blidö, Norrtälje Kommun), byggdes i slutet av 1800-talet för att tillförsäkra skärgårdsområdet tillgång till de snabba transporter mellan traktens näringsliv och Stockholm och möjliggjordes av de nya ångfartygen. Den är en viktig del i bygdens infrastruktur, för boende, det lokala näringslivet och besöksnäringen. Bryggan behöver renoveras och den nybildade föreningen Stämmarsunds ångbåtsbrygga vill återskapa dess betydelse för folk och lokal kultur.

Projektet är avslutat. Ur stödmottagarens slutrapport:

Projektet har haft två syften. På kort sikt renoveras bryggan, för att Blidöbygden ska kunna besökas av kollektivtrafikens båtförbindelser och turistbåtar samt användas av det lokala näringslivets transporter. På längre sikt är det tänkt att bryggan ska möjliggöra årliga evenemang, såsom bryggdans, seglingstävlingar, kulturaftnar och julmarknader i ett nära samarbete med existerande lokala förenings- och näringsliv.

Meningen är att bryggan skall återta sin plats som centralpunkt för såväl boende som besökare på Blidö, samt att genomförda aktiviteter och evenemang skall ge föreningen en ekonomisk bas för det löpande underhållet som krävs för att framgent hålla bryggan vid fortsatt god standard.

Stödmottagaren berättar: ”Föreningen har genomfört flera lokala, fysiska möten där vi informerat om planen och vilka olika åtgärder som vidtagits. Föreningen har också fört en dagbok som löpande publicerats på föreningens hemsida och lokala FB-sidor. En överväldigande majoritet har varit mycket positiva till föreningens arbete dock att den ursprungliga tidplanen tvingats revideras på grund överklagande. Efter att bryggan färdigställts har inga negativa yttringar framkommit. Vi har nyligen, den 6 november 2021, gjort en slutredovisning av projektet vid ett öppet informationsmöte med god uppslutning av boende i bygden.” 

 

Projektnamn: Stämmarsunds Ångbåtsbrygga
Sökande: Stämmarsunds Ångbåtsbrygga, 8025085518
Journalnummer: 2017–1488
Insatsområde: En attraktiv bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 215 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är förankrat hos berörda aktörer och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende en attraktiv bygd att bo och verka i genom att restaurera och utveckla ångbåtsbryggan till att bli en attraktiv mötesplats med kommersiell och offentlig service med olika året runt aktiviteter för boende och besökare. Projektet bidrar till förbättrade servicelösningar samt kommer att stärka områdets näringsliv och lokalsamhällets samhörighetskänsla.
Finansiering: Projektstöd 900 000kr: Övrigt offentligt stöd från kommun 200 000 kr: Övrigt off. stöd från landsting 545 000 kr. Privat medfinansiering 155 000 kr