Takreparation Folkets Hus Herräng

Projektägare: Föreningen Folkets Hus i Herräng

För att bibehålla Folkets Hus i Herräng som ortens samlingsplats för olika aktiviteter krävdes omläggning av yttertak, eftersom det befintliga läcker efter ca 60 år utan underhåll. Efter att taket åtgärdats kan föreningen bättre fokusera på aktiviteter som gynnar utveckling och sammanhållning på orten. Som avslutning på projektet planeras en ”nystartsaktivitet” , vilken skall involvera lokala företag och personer som hittills inte varit engagerade i de aktiviteter som bedrivits i Folkets Hus.

Projektet är avslutat

Föreningen Folkets Hus i Herräng u.p.a. förvaltar Folkets Hus i Herräng och har som målsättning att tillhandahålla lokaler för lokala föreningsverksamheter, privata arrangemang och även för viss verksamhet under kommunens ansvar. Föreningen svarar även för kulturarrangemang och andra aktiviteter i huset. Ett övergripande syfte är att vara en samlingspunkt på orten och därmed bidraga till sammanhållning och lokal utveckling.

Folkets Hus byggdes i början av 1950-talet och behovet av underhåll har varit stort senaste åren. Lokalerna har under 35 år använts som en centralpunkt för Herrang Dance Camp. Senare år har danslägret omfattat ca 5000 deltagare under 5 veckor. För några år sedan blev renoveringsbehovet akut avseende golv och kök, vilka rustades tillsammans med att vissa energibesparande åtgärder genomfördes. Då detta slutförts konstaterades vattenläckage från taket. Föreningen sökte då bidrag för projekt att renovera av taket och för att tillsammans med lokala företag och föreningar utveckla verksamheten.

Takrenoveringen genomfördes inom planerad tids- och kostnadsram. För samarbetet med företag och föreningar upplevdes svårigheter att få intresse för deltagande i den planerade aktiviteten. De som besvarat inbjudan till nystartsaktiviteten visade däremot ett stort engagemang.

Deltagarna sammanfattade arbetet med att det varit givande, och önskade en uppföljning. Denna planeras genomföras i mars 2018 som en del i föreningens normala verksamhet.

Projektnamn: Bidrag för bibehållande av samlings- och aktivitetslokaler i Folkets Hus i Herräng – avser akut erforderlig takrenovering
Sökande: Föreningen Folkets Hus i Herräng, 714400-0317
Journalnummer: 2016-5878
Insatsområde: En bra bygd att bo och verka i
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 240 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat i bygden och bidrar till leaderområdets målsättningar genom att bevara en för bygden viktig samlingslokal. Samlingslokalen är bland annat också en förutsättning för att Herräng Dance Camp kan stanna kvar i Herräng. Danslägret är ett årligt återkommande internationellt arrangemang som pågår under fem sommarveckor med deltagare från hela världen och det skapar arbetstillfällen i bygden och därför mycket viktigt för orten.
Finansiering: Projektstöd 297 000 kr: Övrigt offentligt stöd från LAG 147 000 kr