Marknadsföring för Skärgårdsturnén

Projektägare: Skärgårdsturnen AB

Projektet syftade till att attrahera fler nya besökare till sommarens skärgårdsturné vilket skulle gynna både lokalt närings- och föreningsliv som sökanden.

Projektet är avslutat. Med hjälp av bra marknadsföring i både lokal, dags- och kvällspress, sociala medier samt via lokala kundnät skapade man bra förutsättningarna för att den besökande publiken skulle bli större. En vision är att kunna genomföra en turné även utanför högsäsong med positiva effekter inte minst för lokalt näringsliv i skärgården.

Här kommer du till Skärgårdsturnéns hemsida

Projektnamn: Marknadsföring för Skärgårdsturnén
Sökande: Skärgårdsturnen AB
Journalnummer: 2016-7275
Insatsområde & fond: En bra bygd att besöka & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 225 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till leaderområdets målsättningar genom att öka antal nya besökare till Stockholms skärgård. Tydlig samverkan med berört förenings- och näringsliv innebär att även de lokala aktörerna gynnas av att turnén marknadsförs väl och med sikte på personer som ännu inte har besökt skärgården. Bred marknadsföring som ger många besökare lägger en grund för att långsiktigt kunna arrangera skärgårdsturnén även under vinterhalvåret. Att främja besöksnäringen utanför högsäsong är ett uttalat mål i Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi.
Finansiering: Projektstöd 99 316 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 42 563 kr