Mötesplats Flottskärs brygga

Projektägare: Gåsviks Bryggförening

Tre mil norr om Norrtälje på Väddö, med Barnens Ö sydost ut, ligger vid Bagghusfjärden den gamla Ångbåtsbryggan vid Flottskär. Den användes under 1800-talet som utskeppningsplats för de stora mängder järnmalm, som bröts i gruvorna i Gåsviks By. Bryggan trafikerades av Waxholmsbolaget fram till 1950-talet.

Projektet är avslutat. Ur stödmottagarens rapport:

Projektbeskrivning: Projektet handlade om att reparera ångbåtsbryggan för att möjliggöra angöring för ångbåt och fritidsbåtar, att iordningställa en kanotbrygga med sjösättningsplats för kanoter, att anlägga en på-, avlastnings- och vändplats, att etablera en grillplats med grill, bord och sittplatser för vandrare på Roslagsleden samt andra förbipasserande, att iordningsställa en rasthage för hästar, samt att anlägga en gångstig mellan bryggan och grillplatsen, och genom detta skapa ett utflyktsmål, vid en havsvik, i form av flera mötesplatser på samma plats att nyttjas av såväl fastboende som fritidsboende och den turistande allmänheten för att träffas, utöva sina aktiviteter, skapa nya kontakter, och utbyta erfarenheter.

Varifrån kom idén till projektet? Orten saknade ett utflyktsmål i form av flera mötesplatser där fastboende, fritidsboende och den turistande allmänheten ges tillträde till strandlinjen och där de spontant har möjlighet att träffas, utöva sina aktiviteter, skapa nya kontakter, och utbyta erfarenheter. Initiativtagarna bedömde att  detta skulle öka ortens attraktivitet vilket i sin tur skulle öka underlaget för besöksnäringen på orten och på sikt även förbättra förutsättningarna för god service lokalt i bygden.

Vilka resultat har projektet skapat? Projektgruppen har reparerat ångbåtsbryggan för att möjliggöra angöring för ångbåt och fritidsbåtar, iordningställt en kanotbrygga med sjösättningsplats för kanoter, anlagt en på-, avlastnings- och vändplats, etablerat en grillplats för vandrare på Roslagsleden, iordningsställt en rasthage för hästar, samt anlagt en gångstig mellan bryggan och grillplatsen. Nu har allmänheten fått kostnadsfri tillgång till bryggan, strandlinjen, rasthagen och grillplatsen. På så sätt skapas en levande mötesplats och ett uppskattat utflyktsmål för vandrare, sportfiskare, kanotister, fågelskådare, ryttare, båtfolk ibland fastboende, fritidsboende och den turistande allmänheten. Väddöbygden har genom projektet fått ytterligare ett attraktivt utflyktsmål som kompletterar övriga besöksmål i bygden väl och bidrar till att fler besöker bygden.

Hur har projektgruppen arbetat för att projektets resultat ska leva vidare efter att projektet avslutats? Projektgruppen har etablerat en grupp för den fortsatta förvaltningen av projektet vilken i sin tur etablerat kontakt med kommunen och kringboende för att säkra resurser för den fortsatta förvaltningen av projektet.

 

Sökande: Gåsviks Bryggförening, 8025140875
Journalnummer: 2018–586
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att besöka & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 215 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är förankrat i bygden, bland närboende och hos kommunen och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende en attraktiv bygd att besöka genom att utveckla Flottskärs brygga som besöksmål. Vandringsleden Roslagsleden passerar bryggan och en ångslup kommer att trafikera Väddö kanal från sommaren 2018 och ett inbjudande bryggområde som välkomnar vandrare, cyklister, besökare som tar en tur med ångslupen, paddlare med kajaker m fl kommer att bidra till ett ökat antal besökare till bygden något som gynnar lokalt näringsliv. Likaså blir bryggan en eftertraktad mötesplats för boende i området.
Finansiering: Projektstöd 215 281 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 106 035 kr Offentliga resurser från kommun 25 000 kr Egen privat finansiering 50 000 kr, Ideellt arbete 120 120 kr (= ca 546 timmar)