Nenningesund

Projektägare: Föreningen Nenningesund

Projektet är avslutat. Ur stödmottagarens slutrapport:

Varför ville ni genomföra projektet?
Vår ideella förening har som mål att öppna Nenningesund, som har växt igen pga landhöjningen. Det har förbundit två havsvikar – Höggarnsfjärden i väster och Prästfjärden i Öster – på Rådmansö i Norrtälje kommun. Om det skulle öppnas innebär det en radikal genväg för småbåtar som slipper runda Kapellskär på sin väg söder, eller norrut i Roslagens skärgård och in till Norrtälje tätort och dess nya småbåtshamn. Många mindre båtar undviker i dag att ta vägen runt Kapellskär av sjösäkerhetsskäl. Sundet skulle också bli en fin kanot och skridskoled. Boende i närområdet kommer få ett nytt friluftsområde och båtburna i den närliggande skärgården får en ny, attraktiv farled som gör denna del av skärgården mer tillgänglig. Detta skulle i sin tur innebära ett lyft för den lokala besöksnäringen som kan ge fler arbetstillfällen. Ett öppet sund skulle också gynna fisk- och fågellivet. Vi har ett starkt stöd från Norrtälje kommun i frågan och från boende och företagare i området.

För att komma vidare i arbetet med att åter öppna sundet behövdes nu som ett viktigt steg den geotekniska undersökningen samt två miljöundersökningar för att få detaljerad information om de förutsättningarna som finns avseende marken i området.

Beskriv projektet kort
Föreningen Nenningesund har genomfört en geoteknisk undersökning samt två miljöundersökningar i området där Nenningesund en gång gått. Den geotekniska undersökningen har givit oss ett underlag för att göra en detaljerad projekteringsplan där vi kan specificera hur sundet ska konstrueras vad gäller stabilitet, djup, kanternas lutning och beklädnad. Vi har också gjort en miljöteknisk markundersökning som visar innehåll i de massor vi schaktar upp och en geohydrologisk undersökning som visar infiltrationsmöjligheterna i de områden där vi vill lägga upp muddermassor.

Vilka resultat har projektet skapat?
Med den geotekniska undersökningen har föreningen fått besked om vilken bärighet marken där sundet ska gå har. Detta är en avgörande uppgift för arbetet framåt med att öppna Nenningesund. Undersökningen visade att marken består av mycket löst material vilket innebär att sundets kanter måste stöttas. Detta har betydelse för både konstruktionen och kostnadsberäkningen för projektet. Den miljötekniska undersökningen visar att marken inte innehåller några föroreningar som vi måste ta hänsyn till vid uppläggning och hantering av muddermassorna. Den geohydrologiska undersökningen har visat oss vilka förutsättningar för infiltration som finns i de områden vi tänkt lägga upp massorna på.

Projektnamn: Nenningesund
Stödmottagare: Föreningen Nenningesund, 8024302153
Journalnummer: 2017–4806
Insatsområde: En attraktiv bygd att besöka
Fond: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 207 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är förankrat hos berörda aktörer och bidrar till leaderområdets målsättningar avseende besöksnäringens utveckling genom att undersöka om Nenningesund på Rådmansö kan öppnas vilket skulle möjliggöra för småbåtar att passera området och på så vis bidra till fler besökare.
Finansiering: Projektstöd 234 500 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 115 500 kr

Läs mer på föreningen Nenningesunds hemsida