Bilden visar Landsorts fyr i bakgrunden och en grupp människor i förgrunden.

Nästa programperiod startar 2023

Leader Stockholmsbygd har nu avslutat arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi för vårt Leaderområde. Vi har utgått från behoven och förutsättningarna i området och enats om vad vi ska arbeta med och vilka mål vi ska uppnå i den kommande verksamhetsperioden 2023-2027.

Ni som bor, lever och verkar i Leaderområdet vet bäst vilka förutsättningar och behov som finns lokalt hos er och därför har era åsikter varit mycket viktiga i arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi. Precis som idag är det utvecklingsstrategin som ramar in Leader Stockholmsbygds verksamhet och stödmöjligheter. Innehållet i strategin, mål och insatsområden, styr vilka projekt som kan stöttas av Leader Stockholmsbygd. Strategin utgår från områdets förutsättningar och har samordnats med andra planer och strategier inom Leaderområdet.

Leader Stockholmsbygd är från 2023 verksam inom kommunerna Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Värmdö, Haninge och Nynäshamn och även Region Stockholm ingår i samarbetet.

De övergripande målen med den nya utvecklingsstrategin är Hållbara näringar & verksamheter och Hållbara & resilienta platser. Strategins syfte är att stärka lokalsamhällenas positiva utveckling. Det första målet avser företag, föreningar och andra organisationer i lokalsamhället, det andra målet lägger fokus på utveckling av platserna där dessa aktörer verkar och gemensamt skapar förändring.

Det blir tre insatsområden inom vilka stöd kan sökas. Det första, KUNSKAP & KOMPETENS, handlar om alla former av kompetensutveckling och -överföring. Det kan vara kunskapsöverföring mellan generationer, studiecirklar, kursverksamhet eller praktik där ny kunskap tillämpas för att därefter kunna sälja en tjänst eller söka ett jobb. Här ligger även projekt som vill arbeta med utveckling av cirkulära affärsidéer, hållbart företagande eller produkt- och konceptutveckling.

Det andra insatsområdet, AFFÄRSMODELLER & SAMVERKANSLÖSNINGAR, utgår ifrån att vi ofta är mer innovativa och skapa mer hållbara resultat när vi arbetar tillsammans. Här ryms exempelvis utveckling av lokala samarbetsformer som inkluderar deltidsboende, unga, utrikes födda, att utveckla kulturverksamheter inom teater, konst eller kulturarv, att ta fram nya lokala utvecklingsplaner eller förstudier för t.ex. etablerandet av kooperativa hyresrätter, nya kretsloppsbaserade vattenförsörjningslösningar eller affärsmodeller för ökat återbruk.

Inom det tredje insatsområdet, MILJÖSMARTA ANLÄGGNINGAR OCH INVESTERINGAR, ligger fokus på fysiska investeringar och anläggningar som t.ex. hållbar utveckling av idrottsanläggningar, bygdegårdar eller omvandling av lokaler till flexibla nyttjandeformer. Restaurering av våtmarker och andra naturmiljöer ligger inom detta insatsområde. Även beredningskök m.fl. investeringar som bidrar till hållbar lokal matproduktion ryms.

Vi väntar nu på startbesked från Jordbruksverket och återkommer därefter med fler detaljer om hur ni kan söka stöd inom den nya programperioden. Du kan läsa mer på Jordbruksverkets webbplats.

Läs strategin här:

Lokal utvecklingsstrategi Leader Stockholmsbygd 2023 – 2027