Ingmarsö Kulturlandskap – självförsörjande på vinterfoder

Projektägare: Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola

Ingmarsös jordbrukslandskap har under flera hundra år varit i stort sett oförändrat. Ängarna har betats och åkrarna har brukats med växelbruk. Ingmarsös lantbrukare har de senaste åren börjat minska sin verksamhet. Från år 2017 finns det inga betande nötkreatur kvar och Ingmarsös kulturlandskap riskerar att växa igen.

Åren 2010 – 2013 bedrev Ingmarsö Byalag ett projekt för restaurering av betesmarker med stöd av Leader UROSS. Träd och buskar avverkades på marker som brukats på 60-talet. Betesmarkerna stängslades med fasta stängsel. De har sedan betats med inlånade nöt från Brottö Gård och får och hästar från djurhållare på Ingmarsö varvid markerna har hållits öppna.

Nytt projekt beviljades 2016 av Leader Stockholmsbygd för reparation av ladugård, inköp av stängsel, reparation av vägavsnitt mm. Ladugården kan nu nyttjas för lagring av höbalar och i fårstallet i undervåningen kommer fåren att vara i vinter. En mängd marker har fått fasta stängsel med modern strömförsörjning. Vägavsnittet har lagats så att man säkert kan passera med traktor utan risk att välta.

Syftet med detta projekt är att kunna bevara Ingmarsös urålderliga, småskaliga och vackra jordbruksmarker som är en attraktion för såväl besökare som boende. Markerna behöver hållas öppna på ett mer rationellt sätt då arbetet på sikt inte kan utföras med enbart ideella krafter. Det ger nya möjligheter att bli självförsörjande på vinterfoder vilket i sin tur skapar förutsättningar för året-runt djurhållning som bidrar till att hålla landskapet öppet.

Sökande: Stiftelsen Ingmarsö Norrgård och Skola, 802425-5310
Journalnummer: 2018-3175
Insatsområde: En god miljö och ökad hållbarhet
Fond: Europeiska landsbygdsfonden
Bedömning: 270 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat hos berörda aktörer och sker i samverkan mellan olika sektorer. Projektet bidrar till ökad biologisk mångfald och utvecklar samtidigt samarbetet och ett gemensamt ansvar mellan markägare och djurhållare för att hålla landskapet öppet på Ingmarsö.
Finansiering: Projektstöd 61 640 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 30 360 kr, egen privat finansiering 138 000 kr, ideellt arbete 30 000 kr (= ca 135 timmar)