Mer vatten till Sandhamn

Projektägare: Sandhamns ekonomiska företagarförening

Sandhamns ekonomiska företagareförening har genomfört projektet Förstudie: ”Mer vatten till Sandhamn”, som uppstod under Länsstyrelsens Ö för Ö-projektbesök på Sandhamn. Där fanns boende, företagare, fritidsboende och representanter från flera föreningar, kommun och myndigheter på plats och diskuterade olika utmaningar och möjligheter för ön Sandhamn.

Ur slutrapporten:
Sandhamn är en välkänd turistdestination i Stockholms yttre skärgård och ön är välkänd för sin seglings- och båtlivsprofil. Under sommaren kommer tusentals turister till ön varje dag. Öns tillgång till dricksvatten är starkt reglerad och det finns restriktioner kring vad det kommunala vattnet får användas till.

Projektet har löst problemet med att skapa kunskap om vad som skulle kunna vara en bra lösning på att leverera vatten till olika förbrukare och aktiviteter på Sandhamn med omnejd. Förstudien har undersökt och besvarat frågorna: vilken lösning är att föredra och vilka beslut behöver fattas av vem för att den ska fungera? Den metod som beskrivs och presenteras i ”Metod för val av vattenförsörjning i områden med vattenbrist – en handbok” (Sjöstrand et al. 2014) har använts.

Förstudien och arbetet med den har inneburit ett närmare samarbete mellan företagarföreningen och kommunen, och bidragit till ömsesidig förståelse för företagarnas och kommunens utmaningar. Arbetet har vidare bidragit till en större medvetenhet och engagemang kring vattenfrågan på ön. Flera initiativ har startats för att ordna lösningar i linje med förstudiens slutsatser och rekommendationer. En stor skillnad som arbetet lett till är att kommunen har ändrat sin kommunikations-strategi kring vattensituationen i området vilket är positivt för det lokala näringslivet och destinationen Sandhamns attraktionskraft.

Läs förstudierapporten

Projektnamn: Förstudie – Mer vatten till Sandhamn
Stödmottagare: Sandhamns ekonomiska företagarförening, 7164194859
Journalnummer: 2017–4807
Insatsområde & fond: En god miljö och ökad hållbarhet & Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 235 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet är väl förankrat hos berörda aktörer på Sandhamn och i kommunen och bidrar till leaderområdets målsättning avseende En god miljö och ökad hållbarhet genom att undersöka förutsättningar för en lokal lösning för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning. Idag är öns tillgång till dricksvatten begränsad och det finns restriktioner gällande vad det kommunala vattnet får användas till. Den brist på vatten som råder på ön innebär problem för öns företagare och hotar att avskräcka besökare, främst de som kommer med egen båt från att besöka ön. Projektet kan bidra till att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av besöksnäringen och därmed på sikt också leda till nya arbetstillfällen.
Finansiering: Projektstöd  134 000 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 66 000 kr, ideellt arbete 20 680 kr (= ca 94 timmar)