Fiskreproduktionsdamm på Ornö – avslutande fas

Projektägare: Stockholms läns fiskarförbund

Tillsammans med Haninge kommun, lokala föreningar och människor på Ornö vill Stockholms Läns Fiskareförbund anlägga en fiskreproduktionsdamm vid Lervassaviken. Syftet är att förbättra de svaga fiskbestånden samtidigt som ett attraktivt strandområde skapas. Under fas 1 av projektet har gruppen fokuserat på det förberedande arbetet: kunskapsinhämtning via bl.a. studieresor, planering och röjning av området. Nu är det dags att slutföra genomförandet.

Ett översvämmat område skapas mellan de bägge vikarna i norr och söder (Kyrkviken och Lervassaviken) för att förbättra reproduktionsmöjligheterna för de naturliga bestånden av främst gädda och abborre. Vallar anläggs på de bägge stränderna och utflödande vatten från ön bildar en grund damm som vårsolen värmer. På det sättet skapas en attraktiv och gynnsam lekmiljö. 

Arbetet dokumenteras och provfiske utförs av SLU:s kustlaboratorium. 

Så här gör vi. Projektgruppen berättar:

Vandringsvägar (omlöp) upp i vallarna utförs där vattnet vid stängda slussluckor flödar ut och fiskarna söker sig upp igenom för lek. Fördjupning görs genom dammen och de bägge vallarna till havsvikarna utanför. När dammen är tömd bildas en vattenfåra mellan vikarna. Bredden och djupet blir varierande men så pass djup att havsytan flödar in igenom våtmarken även vid lågt havsvattenstånd. Där vattenfåran går genom vallarna sätts slussluckor för nivåreglering. När de öppnas och markområdet inte översvämmas kommer ändå den genomgående vattenfåran att erbjuda en mycket god biotop för uppväxande fisk. Denna kommer att i någon mån återskapa det forna Kyrksundet.

Idag är lervassaviken som ansluter till dammen från söder helt igenväxt av kraftiga vassrötter. Cirka 40 cm under medelvattenytan finns fast sandbotten. För att skapa en grund innesluten havsvik kommer rotfilten att avlägsnas. Dels för att återskapa en viktig biotop för gäddans lek, övervintring och uppväxt och dels för att skapa vandringsväg till reproduktionsdammen. Målet är att röra den fasta botten så lite som möjligt. Men en grävning i fasta botten strax utanför slussluckorna i vallarna blir nödvändig för att fiskarna ska kunna vandra till dammen även vid lågvatten. Längre ut räcker det troligen att ta bort vass med rotfilt för att skapa den öppna vattenfåran. Den kommer alltså att fortsätta utanför dammen. För att kunna se hur vattendjup och vikens strandlinje framträder börjar vi med rotfilten. Grävning i den fasta sjöbotten och anläggning av vallar görs sen.

Den väg som går genom dammområdet förses med rejäl vägtrumma där den genomgående vattenfåran passerar. Vass och rotmaterial läggs upp intill den öppnade vikens stränder för att förmultna. Uppgrävda fasta massor utgör material till vallar och en promenadstig skapas. 

 

 

 

 

 

 

Stödmottagare: Stockholms läns fiskarförbund, 802000-8895
Journalnummer: 2019-3050
Insatsområde: En god miljö och ökad hållbarhet
Fond: Europeiska havs- och fiskerifonden
Bedömning: 201 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till Leader Stockholmsbygds målsättning om en ekosystembaserad fiskeförvaltning genom att skapa ett viktigt lekområde för rovfisk. Rovfiskar som gädda och abborre behövs för att hålla en sund balans mellan djur- och växtarter vilket är en förutsättning för renare vatten. Bristen på bra lek-och uppväxtområden är stor i skärgården. Projektet genomförs i samförstånd och samarbete med lokala aktörer som föreningar, skolan m.fl. och området ska på sikt också bli attraktivt som besöksmål.
Finansiering: Projektstöd 837 500 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 412 500 kr.