Smart bygdeutveckling

Projektägare: Leader Stockholmsbygd

Många orter på landsbygden har upplevt en försämring av kommersiell och offentlig service under senare år. När affärer, skola och annan service försvinner från bygden, kan det bli svårare att locka nya invånare att flytta till bygden, vilket i sin tur ger en negativ spiral med ett försämrat underlag för den service som fortfarande finns kvar.

För att vända denna trend pågår ett starkt och intensivt arbete i lokala utvecklingsgrupper i många av våra bygder i vårt Leaderområde. Ofta drivs arbetet av lokala eldsjälar som på sin egen fritid lyfter och stärker bygden genom det gemensamma arbetet. Leader Stockholmsbygds kommuner stöttar dessa processer på olika sätt. Det är samtidigt en stor utmaning för lokala krafter att gå från ord till handling, och det är ofta otydligt varifrån resurser kan tas för att förverkliga de idéerna och behov som identifierats.

Vi driver sedan 2019 projektet Smart bygdeutveckling och stark lokalekonomi där vi tillsammans med intresserade bygder vill arbeta med lokal utveckling genom den lokalekonomiska analysen som verktyg. En lokalekonomisk analys (LEA) bygger på ett statistikpaket från SCB och leder genom en stegvis process fram till en lokal handlingsplan.

Syftet är att synliggöra möjligheter för hållbar utveckling i fem bygder vi samarbetar med, stärka lokal handel och verksamhet, vilket i sin tur stärker bygden. Aspekter som klimatpåverkan och livsstil ingår i processen och byns ekologiska avtryck beräknas. Projektet ska bidra till skapandet av en mer cirkulär ekonomi på varje plats i större utsträckning än idag. Det långsiktiga målet med arbetet är att öka möjligheterna till att leva, bo och verka i den egna bygden.

”Ju längre varje krona cirkulerar i det lokalekonomiska kretsloppet
desto bättre mår lokalsamhället”

Projektets mål är att ta fram lokala handlingsplaner som utgår ifrån en lokalekonomisk analys. Urval av bygder som medverkar i projektet kommer ske i dialog med våra kommuner och aktiva, intresserade utvecklingsgrupper.

 

Läs mer om arbetet med en
lokal handlingsplan för Edsbrobygden
och titta på en film om processen och bygden!

Stödmottagare: Leader Stockholmsbygd
Journalnummer: 2019-3342 Bygd för bygd
Insatsområde: En bra bygd att bo och leva i

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Bedömning: 294 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet bidrar till Leader Stockholmsbygds målsättningar att invånare och andra aktörer i lokalsamhället tillsammans skapar lokala utvecklingsplaner. Projektet tittar också på alternativa former för kapital till investeringar och utgår ifrån en lokalekonomisk analys som visar hur invånare genom medvetna val kan skapa lokal tillväxt, sysselsättning och bra service.
Finansiering: Projektstöd 1 180000 kr Övrigt offentligt stöd från LAG 269 661 kr, Övrigt offentlig stöd från Region Stockholm 299 825 kr