Fågelturism på Landsort

Projektägare: Föreningen Landsorts Fågelstation

Föreningen Landsorts Fågelstation driver en fågelstation med ringmärkning, sträckfågelstudier och inventering av fågel på Landsort i Stockholms södra skärgård. Samtidigt som aktiviteter som ringmärkning och inventeringar behöver professionaliseras ser föreningen stora möjligheter att nyttja fågelstationens verksamhet för att locka fler besökare och bidra till starka näringar på ön och i närområdet.

Föreningen jobbar sedan 2016 och med leaderstöd för att utveckla fågelstationens utåtriktade verksamhet med guidningar, skol- och ungdomsbesök, ett samarbete med lokala näringar kring upplevelsepaket, en vetenskapligt förankrad verksamhet samt insamlingar och undersökningar tillsammans med universiteten i regionen. Projektets första fas är genomförd.

Nu fortsätter fas två i arbetet mot målen, genom att ta tillvara utvärderingar, revisioner och erfarenheter föreningen har fått under första delen av projektet. En omorganisation internt ska få föreningens eget arbete att hålla för större tag framåt. Och bl.a. ska en affärsplan tas fram som visar hur långsiktig ekonomisk stabilitet kan uppnås.

Projektet är avslutat

Under Leaderprojektet har fågelstationen kunnat vara bemannat dagligen. Det har skapat ett mervärde för ön Landsort genom att attraherar besökare i yttersäsongerna.

Stödmottagaren har också haft möjlighet att ta fram en plan över hur verksamheten ska drivas vidare efter projektets slut.

Projektgruppen har genomfört projektet för att knyta samman verksamheten vid Landsorts Fågelstation har knyts samman med näringarna på ön och därigenom skapa arbetstillfällen och inkomster. Att bästa tiden för att skåda fåglar är vår och höst förlänger säsongen. Fokuset på skolor och ungdomsgrupper 

Vi har marknadsfört våra guidningar och möjligheten till att besöka fågelstationen och Landsort. Dels direkt på vår hemsida och Facebook sida, dels som något de lokala näringsidkarna har kunnat locka med i sin marknadsföring, men också i andra externa kanaler, tex Nynäshamns turistbyrå. Vi har etablera täta och goda relationer med de lokala näringsidkarna. Vi har tagit fram sampakterade produkter med lokala näringsidkare. Vi har arbetat med allmän marknadsföring i flera kanaler, bla i SR.

Projektgruppen har tagit fram en realistisk affärsplan som innebär daglig bemanning på Landsort, På det sättet kan föreningen upprätthålla den verksamhet som utvecklades under Leaderprojektet. Idag finns det ett bra och etablerat samarbete med de lokala näringarna på ön, där bägge parter tycker den andra är viktig. Vi har troligen ökat antalet besökare till ön. Vi har också fått en del insikter om vår egen förening, där medlemmarnas vilja till engagemang på långsikt är livsnödvändigt för vår överlevnad. Insikten är, att alltför mycket ”professionalisering” av verksamheten minskar medlemmarnas vilja till engagemang. Vår slutsats är att vi måste hitta en medelväg; precis så mycket arvoderad personal att verksamheten kan upprätthållas, men med massor av plats för våra egna medlemmar att vara med.

Vi försöker fortsätta i tangentens riktning, men inte med två arvoderad personal utan en, vilket både är vad vår budget orkar med men också det bästa för att det kommer ge plats för våra egna medlemmar att engagera sig. Dvs vår bemanning kommer vara en arvoderad personal och därefter förhoppningsvis en frivillig. På det sättet kan vi bibehålla vårt tjänsteerbjudande avseende guidningar, besök, skolbesök etc. Vi arbetar även vidare i projektet KIKA på Landsort, för att ytterligare integrera oss med det lokala näringslivet. 

Ett besök på landsorts fågelstation

Projektnamn: Fågelturism på Landsort
Sökande: Föreningen Landsorts Fågelstation, 802016-5653
Journalnummer: 2018-4081
Insatsområde & fond: En attraktiv bygd att besöka, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Bedömning: 299 poäng (avslagsnivå 200 p)
Motivering: Projektet arbetar med tydligare förankring och samarbeten på ön och bidrar till Leader Stockholmsbygds utvecklingsstrategi genom att utveckla fågelstationen till ett attraktivt besöksmål. Fler besökare och ett nära samarbete med andra aktörer inom turistnäringen kommer att gynna Landsorts utveckling.
Finansiering: Projektstöd 303 800 kr, Övrigt offentligt stöd från LAG 149 700 kr, Egen privat finansiering 65 000 kr